Armed Forces Academy of General Milan Rastislav Štefánik Wednesday 03. 03. 2021       
 Home page
  
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Kontakty a informácie
 
podľa zákona č:211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám
a smernice AOS gen. M. R. Štefánika na realizáciu zákona

AOS zverejňuje informácie podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona na úradnej výveske, ktorou je     
http://www.aos.sk


Informácie sa sprístupňujú na základe žiadosti, ktorú možno podať:
 1. ústne alebo písomne na adresu: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393, P.O.BOX 9, 031 06 Liptovský Mikuláš 6, 
 2. telefonicky na telefónnom čísle 0960 422986,
 3. faxom: 0960 422269,
 4. e-mailom na adresu: verejnost@aos.sk

AOS poskytuje informácie aj prostredníctvom vedúceho odborného referenta pre styk s verejnosťou - hovorcu:
 - osobne v stredu, v dobe od 13.00 - 14.00 na miestnosti č. 211 rektorátu AOS
 - telefonicky v pracovné dni na č.t. 0960 422735 v dobe od 7.00 - 14.30
 - fax: 0960 422269
 - e-mail: verejnost@aos.sk

 

Spôsoby sprístupňovania informácií
Informácie sa sprístupňujú bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje. Informácia, môže byt sprístupnená:
 1. na http://www.aos.sk
 2. ústne,
 3. nahliadnutím do spisu s možnosťou vyhotoviť si odpis alebo výpis v sídle AOS na určenom mieste prípadne, ak to vyplýva zo žiadosti, na pracovisku príslušnej organizačnej zložky AOS pri dodržaní povinností vyplývajúcich z možnosti obmedzenia prístupu k informáciám,
 4. odkopírovaním informácií na technický nosič dát,
 5. sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami,
 6. telefonicky,
 7. faxom,
 8. poštou,
 9. e-mailom
 10. odkazom na už zverejnenú, verejne dostupnú informáciu.,

Informácie sa sprístupňujú spôsobom určeným žiadateľom, alebo iným dohodnutým spôsobom, pričom sa prihliada na charakter informácie, spôsob podania žiadosti a na technické možnosti AOS.

Sprístupňovanie informácií z vojenských archívov upravuje osobitný predpis.1)

Zo žiadosti o sprístupnenie informácie musí byt zjavné, ktorému subjektu je určená, kto ju podáva, ktorých informácií sa týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

V prípade, ak je žiadosť o informáciu podaná ústne, spíše sa záznam o ústne podanej žiadosti.

 

Obmedzenia prístupu k informáciám
 1. AOS nesprístupní požadovanú informáciu, ak je označená za utajovanú skutočnosť alebo za skutočnosť podliehajúcu šifrovej ochrane informácií alebo patrí do obchodného tajomstva, bankového tajomstva alebo daňového tajomstva a poukáže na osobitný predpis,2) na základe ktorého nemožno sprístupniť požadovanú informáciu.
 2. Pri poskytovaní informácií týkajúcich sa iných štátov a zahraničných subjektov, s ktorými sú uzatvorené dohody o ochrane utajovaných skutočností, sa postupuje v súlade s týmito dohodami. Ak tieto dohody nie sú uzatvorené postupuje sa v súlade s osobitnými predpismi.3)
 3. Informácie, ktoré sa dotýkajú osobnosti a súkromia fyzickej osoby, písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy a informácie o osobných údajoch fyzickej osoby, ktoré sú spracované v informačnom systéme za podmienok ustanovených osobitným zákonom,2), ak to ustanovuje osobitný zákon, alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom4) dotknutej osoby.
 4. V ďalších obmedzeniach prístupu k informáciám sa postupuje podľa ustanovení § 11 a 12 zákona.
 5. Informácie, na ktoré sa vzťahujú autorské práva3) je možné sprístupniť len so súhlasom autora (oprávnenej osoby).

 

Lehoty na vybavenie žiadosti

Žiadosť o sprístupnenie informácií sa vybavuje zásadne bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia jej nedostatkov.

Najneskôr do piatich dní odo dňa podania žiadosti alebo oznámenia požiadavky o priame sprístupnenie informácie sa vybavuje žiadosť, ktorú možno sprístupniť odkazom na už zverejnenú informáciu.

Rektor môže predĺžiť lehotu na vybavenie žiadosti najviac o desať dní, a to len z dôvodov taxatívne uvedených v ustanovení § 17 ods. 2 zákona. Zdôvodnenie predĺženia lehoty na vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácií sa bezodkladne oznamuje žiadateľovi.

 

Opravné prostriedky

Proti rozhodnutiu AOS o odmietnutí poskytnúť požadovanú informáciu možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na odvolanie o žiadosti podľa § 17 zákona. Odvolanie sa podáva osobne, alebo písomne na adresu:
 Akadémia ozbrojených síl
 Demänová 393
 031 06 Liptovský Mikuláš 6

V prípade, že rektor odvolaniu sám nevyhovie v plnom rozsahu bude spisový materiál postúpený príslušnému odvolaciemu orgánu na ďalšie rozhodnutie.

 

Úhrada nákladov a správnych poplatkov

Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť sumu materiálových nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi. AOS môže zaplatenie úhrady odpustiť.

Od správnych poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov o slobodnom prístupe k informáciám podľa osobitného predpisu.5)

 

Vysvetlivky:
 1. § 11 až 16 Občianskeho zákonníka.
 2. Napríklad zákon č. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov, zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch priemyselných vzorov a zlepšovacích návrhov, zákon č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch, zákon č.529/1991 Zb. o ochrane topografií polovodičových výrobkov
 3. Zákon č.52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
 4. Napríklad zákon č. 215/2003 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška Národného bezpečnostného úradu č.243/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam utajovaných skutočností, § 17 až 20 Obchodného zákonníka.
 5. § 4 ods. 2 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 
 
   
 Events
 
     21st and 22nd
  October 2021
NATIONAL AND INTERNATIONAL SECURITY 2021
 
    CSDP Olympiad 2016
- Conference Proceedings
   
 Information
 
    The new issue 2/2020 of the Journal Science & Military
 

VIDEO GALLERY
ARMED FORCES ACADEMY - 2018
 
 
 
 
 
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Optimized IE7 1024x768 Aktualized Untitled Document March 03, 2021