PROJEKT AOS
"Vzdelanie ako kľúč k informačnej bezpečnosti"
 
                                    
Kód ITMS projektu: 26110230103

Operačný program: Vzdelávanie
Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
Kód výzvy: OPV-2012/1.2/05-SORO
Typ projektu: dopytovo orientovaný
Termín realizácie projektu: od 01. 09. 2013 do 31. 08. 2015
Celkové oprávnené výdavky projektu: 1 577 426,9
Miesto realizácie: 0054-3 Stredné Slovensko; 0049-5 Žilinský kraj;
510262 okres Liptovský Mikuláš;
mesto Liptovský Mikuláš, Demänová 393


© Copyright 2015 KIS