PROJEKT AOS
„Budovanie infraštruktúry a modernizácia Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika“
 
                                    
Kód ITMS projektu: 26250120016


Operačný program: Výskum a vývoj
Prioritná os: 5 Infraštruktúra vysokých škôl
Opatrenie: 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia
ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu
Kód výzvy: OPVaV-2008/5.1/02-SORO
Typ projektu: dopytovo orientovaný
Termín realizácie projektu: od 01.08.2009 do 31. 07. 2011
Celkové oprávnené výdavky projektu: 4 968 730,63 € (149 687 978, 94 Sk)
Miesto realizácie: 0054-3 Stredné Slovensko; 0049-5 Žilinský kraj;
510262 okres Liptovský Mikuláš;
mesto Liptovský Mikuláš, Demänová 393


        
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja


© Copyright 2010 KIS