"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ"
 
Schválené projekty štrukturálnych fondov EÚ realizované na Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
 
 

Názov projektu:         Skvalitnenie správy a riadenia AOS LM
Operačný program:   VZDELÁVANIE
Prioritná os:   1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie:   1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
Druh projektu:   dopytovo – orientovaný projekt
Kód projektu:   26110230008
Začatie realizácie projektu:   06/2010
Ukončenie realizácie projektu:   05/2013
Celkové oprávnené výdavky projektu:   987 882,96 EUR
Miesto realizácie:   SK03 Stredné Slovensko;
  SK 031 Žilinský kraj;
  SK0315 Okres Liptovský Mikuláš;
  SK0315510262 Obec Liptovský Mikuláš Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika,
  Liptovský Mikuláš, Demänová 393

Kontaktná osoba pre projekt:   Ing. Dušan MESÁROŠ
      Webová stránka projektu:   www.aos.sk/eu_projekt/1_2/1_2_ssr

Manažérka publicity projektov
PhDr. Jana Vitovská


  - späť - EU projekty AOS
 
 

© Copyright 2010 KIS