Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 23. 09. 2021        
 Hlavná stránka

Výročné rokovanie Akademického senátu AOS
 
    Dňa 22. apríla 2021 sa v AOS uskutočnilo výročné rokovanie Akademického senátu AOS (AS). Témou bolo bilancovanie roku 2020 formou prezentačných správ o činnosti AOS, rozprava a diskusia. Rokovanie bolo vzhľadom k pandemickým opatreniam prenášané online a akademická obec mohla na témy reagovať počas rozpravy a diskusie mailovou komunikáciou a textovými správami. Rokovanie viedol predseda AS mjr. Ing. Jaroslav Kompan, ktorý nastúpil do funkcie 2. októbra 2020. V úvode oboznámil prítomných s činnosťou AS za rok 2020 a predstavil program rokovania.

    Výročnú správu o činnosti AOS za r. 2020 predniesol rektor doc. Ing. Jozef Puttera, CSc., ktorý na začiatku predstavil organizačnú štruktúru AOS, priblížil novú funkciu prorektora pre kvalitu a rozvoj doc. Ing. Vladimíra Adrassyho, PhD., ktorého úlohou je koordinovať všetky aktivity súvisiace s akreditáciou našej školy. Venoval sa otázke ľudských zdrojov na AOS a rozobral výsledky prijímacieho konania pre rok 2020/2021, podľa ktorých bolo v septembri prijatých 133 študentov do štyroch študijných programov. Poďakoval Centru vzdelávania za vykonanú prácu v oblasti kariérneho vzdelávania, vyzdvihol prácu učiteľov, ktorí vďaka neustálemu napredovaniu vedia byť nápomocní svojim študentom a upriamil pozornosť na Katedru strojárstva, ktorá úspešne reprezentovala AOS v zahraničí. Na druhej strane upozornil na nie veľmi lichotivé štatistiky v publikačnej činnosti, pričom vyzval svojich kolegov, v ktorých vidí potenciál, k ďalšej práci na tomto poli.

    Záverom rektor AOS vyzdvihol úsek prorektora pre vojenské veci a školské jednotky, ktorých členovia urobili veľký kus práce v organizovaní aktivít zamestnancov a kadetov v súvislosti s pandémiou covid-19 a následnou prácou počas testovania, čo bolo kladne hodnotené aj obecnými a mestskými úradmi. Nezabudol ani na celú štruktúru kvestúry, ktorá plní nielen štandardné úlohy, ale aj úlohy súvisiace s rozvojom infraštruktúry AOS.

    Rektor vo svojej správe konštatoval, že AOS za rok 2020 splnila svoje plány, upozornil však aj na oblasti, kde máme isté rezervy, ako je napr. oblasť rozvoja personálu, omladenie pedagogického zboru, keďže ako sa ukazuje, tempo napredovania nie je také, ako si vyžaduje situácia. Vyjadril však pevnú vieru v úspešné dosiahnutie akreditácie a nádej v to, že v nasledujúcom období obnovíme celú činnosť AOS a prezenčné vyučovanie študentov a dobehneme aj vojenský výcvik kadetov.

    Správu o hospodárení predniesol kvestor AOS Ing. Dušan Mesároš. V správe podal základné informácie o finančnej situácii, analyzoval náklady, výnosy, príjmy, ktoré boli znížené z dôvodu krátených finančných prostriedkov z MO SR v súvislosti s covid-19 a tiež otázku výdavkov, ktoré boli použité na rekonštrukciu a modernizáciu objektov AOS. Záverom sa kvestor vo svojej správe venoval projektom z Európskych štrukturálnych fondov a desiatim projektom, ktorých realizácia nás v nasledujúcom období čaká.

    Na záver rokovania predstavil predseda AS mjr. Ing. Jaroslav Kompan vízie a plány pre budúci rok, ako je vytvorenie nových komisií, či schválenie nového rokovacieho poriadku a poďakoval všetkým funkcionárom za ich prácu počas ťažkého covidového roku 2020.
  
  
  
  
    text, foto: -sz-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Deň otvorených dverí 3.11.2021
 
Deň otvorených dverí 2021
 
 Pripravované akcie
 
    Obhajoba dizertačnej práce 30. 9. 2021
 
    Obhajoba dizertačnej práce 5. 10. 2021
 
 Konferencie
 
    13. - 15. 10. 2021
"KIT 2021"
 
    21. - 22. 10. 2021
Národná a medzi-
národná bezpečnosť
 
 Oznamy
 
    Verejný odpočet
za rok 2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 1/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 1/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
    Storočnica protilietadlovcov na Slovensku 13. 9. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 23. septembra 2021   (18445)