Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 23. 09. 2021        
 Hlavná stránka

Nové trendy profesijnej prípravy a kariérny rozvoj profesionálnych vojakov
 
    Katedra spoločenských vied a jazykov AOS zorganizovala 19. mája 2021 medzinárodnú vedeckú konferenciu „Nové trendy profesijnej prípravy a kariérny rozvoj profesionálnych vojakov“ s cieľom prispieť k zvyšovaniu kvality OS SR v oblasti riadiacich procesov a zároveň zvýšiť úroveň vojenských kompetencií v rámci profesijného vzdelávania a prípravy profesionálnych vojakov.

    Kariérne vzdelávanie a príprava vojenského personálu, zvlášť dôstojníckeho zboru, je vo všetkých štátoch jednou z najdôležitejších oblastí v rámci profesijnej prípravy v 21. storočí. Správne informácie patria k podstatným konkurenčným aktívam profesionálnych vojakov a mnohokrát sú vo vojenskom prostredí otázkou prežitia. Preto je viac než potrebné inovovať obsah a spôsob doterajšieho profesijného vzdelávania. Katedra spoločenských vied a jazykov participovala na analytickej štúdii „Vzdelávanie a rozvoj veliteľov v podmienkach OS SR“. Riešiteľský tím pracoval v zložení z členov katedry, ale aj členov iných katedier v rámci AOS, značnou posilou boli aj zástupcovia SEĽUZU MO SR a externé doktorandky.

    Hlavným cieľom tejto štúdie bolo na základe analýzy bezpečnostného a vojenského vzdelávania v krajinách EÚ a NATO spolu so štúdiom jednotlivých vývojových etáp systému vzdelávania a rozvoja veliteľov a skúseností vybraných zahraničných armád navrhnúť opatrenia na zvýšenie efektívnosti v oblasti vzdelávania a rozvoja profesionálnych vojakov - dôstojníkov v OS SR v kariérnych kurzoch.

    Špecifickými cieľmi boli: popísať súčasný systém vzdelávania profesionálnych vojakov, uskutočniť komparáciu systému vzdelávania v rámci AOS a osobnostného rozvoja veliteľov v podmienkach AOS. V kontexte súčasných spoločenských a bezpečnostných zmien riešiteľský tím dospel k najvýznamnejším záverom v troch okruhoch: • Trendy a výzvy budúceho vývoja profesijnej prípravy a profesijného vzdelávania. • Podmienky kariérneho vzdelávania profesionálnych vojakov. • Zmeny v obsahu a organizácii kariérnych kurzov v rámci AOS.

    Môžeme konštatovať, že na medzinárodnej vedeckej konferencii mali účastníci možnosť vypočuť si značné množstvo kvalitných vystúpení v prostredí MS Teams, zameraných na kariérne vzdelávanie profesionálnych vojakov doma a aj v zahraničí. Inšpiratívnym výstupom bol príspevok prof. Ing. Jána BAJTOŠA, CSc., PhD. – Edukačné inovácie profesijného vzdelávania v kontexte súčasných spoločenských zmien. Pplk. PhDr. Pavel CZIRÁK, PhD. (MO SR) vystúpil s problematikou – Miesto a úloha celoživotného vzdelávania v systéme nefinančných benefitov vojenského personálu, Mgr. Dominika ČERNÁKOVÁ, Mgr. Martina ZBOROŇOVÁ (MO SR) s problematikou – Inovácie v profesijnom vzdelávaní – príklady dobrej praxe ako inšpirácia pre OS SR. Z Akadémie ozbrojených síl aktívne vystúpili Mgr. Eva Révayová – problematika jazykového vzdelávania a mjr. Ing. Jaroslav Kompan - návrh vzdelávania študentov AOS v predmete Trhaviny a ničenie.

    Medzinárodnú vedeckú konferenciu značne posilnili vystúpenia zahraničných účastníkov z Maďarska – prof. COL. KLÁRA SIPOSNÉ KECSKEMÉTHY, CSc., z Českej republiky – doc. PhDr. Ivana NEKVAPILOVÁ, Ph.D., PhDr. Ivana MROZKOVÁ, PhD., Ing. Vojtěch NĚMEČEK, Ph.D.; Ing. Jan KROULÍK, Ph.D. a plk.v.v PaedDr. Ing. Jan ZELINKA, Ph.D. a Poľskej republiky Zdzisław LUDZIEJEWSKI PhD eng.

    V rámci jednotlivých vystúpení nasledovala tvorivá diskusia všetkých zúčastnených. Prínosom tejto konferencie boli diskusné vystúpenia, zvlášť erudované názory bývalého veliteľa pozemných síl genmjr. v.v. Ing. Jindřicha JOCHA a českých kolegov z Univerzity Brno. Z rokovania medzinárodnej vedeckej konferencie bude vydaný zborník, ktorého obsahom budú nielen aktívne vystúpenia, ale aj závery z konferencie. Záver konferencie bol zvýraznený mottom J. A. Komenského.

     „Chvályhodní sú ľudia, ktorí pri šírení múdrosti, neľutujú žiaden čas ani námahu“.

  
    
  
    
  
        Ďalšie fotografie     text:doc. PhDr. Mária PETRUFOVÁ, PhD, foto: –ds-     
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Deň otvorených dverí 3.11.2021
 
Deň otvorených dverí 2021
 
 Pripravované akcie
 
    Obhajoba dizertačnej práce 30. 9. 2021
 
    Obhajoba dizertačnej práce 5. 10. 2021
 
 Konferencie
 
    13. - 15. 10. 2021
"KIT 2021"
 
    21. - 22. 10. 2021
Národná a medzi-
národná bezpečnosť
 
 Oznamy
 
    Verejný odpočet
za rok 2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 1/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 1/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
    Storočnica protilietadlovcov na Slovensku 13. 9. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 23. septembra 2021   (18439)