Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 23. 09. 2021        
 Hlavná stránka

Študentská vedecká konferencia 2021
 
    23. ročník Študentskej vedeckej konferencie sa v Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (ďalej len „AOS“) konal online v prostredí MsTEAMS dňa 27. mája 2021 formou súťaže o najlepšiu vedeckú a odbornú prácu.

    Cieľom konferencie bolo vytvoriť pre študentov platformu pre súťažnú prezentáciu, ale i konfrontáciu najnovších poznatkov z vojenskej vedy, techniky, spoločenských, ekonomických a bezpečnostných oblastí.

    Konferenciu otvoril organizátor podujatia, prorektor pre vedu, doc. Ing. Boris Ďurkech, CSc., ktorý smerom k študentom zdôraznil, že škola vytvára podmienky na ich zapojenie sa do výskumu, do tém, ktoré ich zaujímajú, kde môžu preukázať svoje schopnosti a zručnosti, a čo je hlavné, môžu tak budovať základy svojich bakalárskych, či diplomových prác. Konštatoval, že tí najlepší každý rok reprezentujú svoju alma mater aj na medzinárodnej úrovni.

    Súťaž sa uskutočnila v 6 odborných sekciách, v ktorých svoje práce prezentovalo 57 študentov AOS.

    Výsledky súťaže:

  Sekcia STROJÁRSTVO (13 súťažných prác)
  Predseda komisie: prof. Ing. Peter Droppa, PhD.

 1. por. Bc. Marc JURINI
  NÁVRH KONCEPCIE HYBRIDNÉHO KOT
  Konzultant: prof. Ing. Peter Droppa, PhD.
 2. voj. 1. st. Tomáš KRIŠ
  PROBLEMATIKA PREKONÁVANIA INTERIÉROVEJ PREKÁŽKY TYPU SCHODY, BEZPOSÁDKOVÝM PÁSOVÝM PROSTRIEDKOM
  Konzultant: Ing. Vladimír Popardovský, PhD.
 3. voj. 1. st. Dominik GARAI
  ANALÝZA VYUŽITIA ADITÍVNEJ TECHNOLÓGIE PRE VYBRANÝ TYP ZBRAŇOVÉHO SYSTÉMU
  Konzultant: Ing. Miroslava Cúttová, PhD.

  Sekcia ELEKTRONIKA (7 súťažných prác)
  Predseda sekcie: doc. Ing. Ľubomír Andráš, CSc.

 1. voj. 1. st. Oliver Orest ONDREJKA
  VYBRANÉ ALGORITMY SPRACOVANIA OBRAZU V BIOMETRII
  Konzultant: pplk. Ing. Roman Berešík, PhD.
 2. voj. 1. st. Bc. Ján BLAŠKO
  SYSTÉM VČASNÉHO VAROVANIA PRED VOZIDLAMI S PRÁVOM PREDNOSTNEJ JAZDY
  Konzultant: Ing. Marián Babjak, PhD
 3. voj. 1. st. Bc. Lukáš REPA
  SPRACOVANIE SIGNÁLOV POMOCOU SOFTVÉROVO DEFINOVANÝCH RÁDIÍ
  Konzultant: mjr. Ing. Jozef Perďoch

  SEKCIA: INFORMATIKA I. – SYSTÉMY A APLIKÁCIE (11 súťažných prác)
  Predseda sekcie: doc. Ing. Miloš Očkay, PhD.

 1. voj. 1. st. Terézia JANÍKOVÁ
  NÁVRH DATABÁZOVEJ APLIKÁCIE PRE EVIDENCIU POHYBU VOZIDIEL V OBJEKTOCH OS SR
  Konzultant: mjr. Ing. Boris Matej
 2. voj. 1. st. Tomáš KOHÚT
  VYUŽITIE MS SHAREPOINT PRE ELEKTRONICKÝ OBEH DOKUMENTOV V ORGANIZÁCII
  zultant: Ing. Július Baráth, PhD.
 3. voj. 1. st. Bc. Veronika BELEJOVÁ
  NÁVRH SYSTÉMU PRE VYTVÁRANIE PRÍSPEVKOV DO ROZKAZU VELITEĽA
  Konzultant: pplk. doc. Ing. Michal Turčaník, PhD.

  SEKCIA: INFORMATIKA II. – ZARIADENIA A SIEŤOVÁ KOMUNIKÁCIA (14 súťažných prác)
  Predseda sekcie: doc. Ing. Miloš Očkay, PhD.

 1. por. Bc. Matúš MIŽENKO
  MONITOROVACÍ A BEZPEČNOSTNÝ SYSTÉM S VYUŽITÍM PRVKOV IOT
  Konzultant: doc. RNDr. Ľubomír Dedera, PhD.
 2. voj. 1. st. Daniel ŠVANTNER
  NÁVRH DETEKTORA SPRÁVNE ZATVORENÉHO OKNA
  Konzultant: Ing. Martin Javurek, PhD.
 3. por. Bc. PAVUKOVÁ Ivana
  ELEKTRONICKÁ TRIEDNA KNIHA PRE POTREBY AOS
  Konzultant: doc. RNDr. Ľubomír Dedera, PhD.

  SEKCIA: VOJENSTVO A MANAŽMENT (9 súťažných prác)
  Predseda sekcie: mjr. Ing. Milan Turaj

 1. voj. 1. st. Richard GREGOR
  ŽENIJNÉ BUDOVANIE BOJOVÝCH POSTAVENÍ MANÉVROVÉHO PRÁPORU
  Konzultant: doc. Ing. Peter Spilý, PhD.
 2. voj. 1. st. David REGÁSEK
  PLASTICKÝ STÔL
  Konzultant: mjr. Ing. Miroslav Mušinka
 3. voj. 1. st. Bc. Dominik LIETAVA
  MANAŽÉRSTVO RIZIKA A JEHO POUŽITIE VO VÝCVIKU VOJENSKEJ JEDNOTKY
  Konzultant: doc. Ing. Lubomír Belan, PhD.
  SEKCIA: SEKCIA: SPOLOČENSKÉ VEDY; NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ BEZPEČNOSŤ (3 súťažné práce)
  Predseda sekcie: prof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc.
 1. voj. 1. st. Bc. Michaela ZÁTURECZKÁ
  AKTÍVNE OPATRENIA AKO NÁSTROJ POLITICKEJ VOJNY
  Konzultant: prof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc.
 2. voj. 1. st. Bc. Peter NOVÁK
  ANALÝZA VÝDAVKOV NA OBRANU SR OD VSTUPU KRAJINY DO NATO AŽ PO SÚČASNOSŤ
  onzultant: Ing. Viera Frianová, PhD.
 3. voj. 1. st. Simona UHLIAROVÁ
  ŽENY, MIER A BEZPEČNOSŤ
  Konzultant: PhDr. Mária Martinská, PhD.

  Predsedovia sekcií hodnotili práce študentov nasledovne:

  Prof. Droppa (sekcia Strojárstvo):Kvalita prác i prezentácií bola na vysokej úrovni. Takmer v 80-tich percentách bol v prácach implementovaný experiment alebo matematická simulácia. Komisia konštatuje, že je to pozitívny trend v prepojení študent verzus pedagóg“.

  Prof. Jurčák (sekcia SV, NMB): „Súťažné práce boli vysoko aktuálne a originálne, s vysokou mierou teoretického a praktického prínosu. Hĺbka a obsahová kvalita ako i náročnosť na vypracovanie prác študentov si vyžadovala značnú hĺbku vedomosti a rozsiahle štúdium literatúry“.

  Doc. Očkay (sekcia Informatika I., II.):„Predložené práce pokrývali spektrum od prehľadových cez experimentálne, až po realizačné s priamym dopadom na využitie v praxi“.

  Doc. Andráš (sekcia Elektronika):V sekcii Elektronika bolo celkom 7 prác študentov 3 a 5. ročníka. Vysoké ocenenie si zaslúžia práce voj. 1. st. Bc. Olivera Orest Ondrejku a voj. 1. st. Bc. Jána Blaška, ktoré svojou originalitou a odborným rozsahom boli nad rámec vysokoškolského štúdia. Poďakovanie patrí všetkým študentom a konzultantom, ktorí sa zúčastnili ŠVK“.

  Mjr. Turaj (sekcia Vojenstvo a manažment): „Všetky práce boli veľmi kvalitne spracované, a čo nás najviac potešilo, všetky sú aplikovateľné do praxe. Jednoznačne stanoviť poradie prác, podľa ich kvality, bolo priam nemožné. Rozdiel v bodovom hodnotení medzi prvou a poslednou prácou bol minimálny. Preto si dovolíme tvrdiť, že vyhrala každá z prihlásených prác a všetkým súťažiacim chceme srdečne poďakovať a pogratulovať“.

      Záverom doc. Ďurkech poďakoval predsedom, členom odborných komisií, zúčastneným študentom a ich konzultantom za kvalitný a podnetný obsah konferencie, pričom zdôraznil, že to bola prehliadka nápadov, inovačného myslenia a odvahy študentov prezentovať sa na poli vedy, vyjadril presvedčenie, že Študentská vedecká konferencia bude aj v budúcnosti pokračovať v nastúpenom pozitívnom trende.

      K úspešnosti podujatia prispel aj dlhoročný sponzor Slovenská elektrotechnická spoločnosť, pobočka Liptovský Mikuláš.

 
  
  
    Text: PhDr. Jana VITOVSKÁ, foto: -sz-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Deň otvorených dverí 3.11.2021
 
Deň otvorených dverí 2021
 
 Pripravované akcie
 
    Obhajoba dizertačnej práce 30. 9. 2021
 
    Obhajoba dizertačnej práce 5. 10. 2021
 
 Konferencie
 
    13. - 15. 10. 2021
"KIT 2021"
 
    21. - 22. 10. 2021
Národná a medzi-
národná bezpečnosť
 
 Oznamy
 
    Verejný odpočet
za rok 2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 2/2020
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 1/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
    Storočnica protilietadlovcov na Slovensku 13. 9. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 23. septembra 2021   (18223)