Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 23. 09. 2021        
 Hlavná stránka

Slávnostné ukončenie DPŠ
 
    Poslaním a cieľom doplňujúceho pedagogického štúdia (ďalej len DPŠ) je získanie pedagogickej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti učiteľa strednej školy profesijných predmetov, ktorých obsah nadväzuje na obsah absolvovaného študijného programu, odboru a vykonané štátne skúšky. Absolvovanie DPŠ v Akadémii ozbrojených síl M. R. Štefánika (AOS) má špecifický zmysel pre každého, kto by chcel v rámci OS SR, alebo po ukončení zmluvného záväzku v nich, vykonávať odbornú pedagogickú činnosť vo vzdelávacích inštitúciách ozbrojených síl, ako aj v civilnom školstve predovšetkým na stredných školách v rámci SR.
    
    Garantom DPŠ je Katedra spoločenských vied a jazykov AOS pod vedením doc. PhDr. Márie Petrufovej, PhD. Organizačne štúdium zabezpečuje katedra v spolupráci s Centrom vzdelávania AOS. Štúdium je pre profesionálnych vojakov a zamestnancov rezortu bezplatné a tvorí súčasť možnej rekvalifikácie po ukončení služobnej kariéry.
    
    Záverečné skúšky DPŠ prebiehali tento rok v priestoroch Centra vzdelávania AOS v mesiaci júl 2021. Celkovo sa na toto štúdium prihlásilo 7 študentov, nastúpili však iba piati, z ktorých 2 študenti štúdium ukončili buď z pracovných alebo súkromných dôvodov. Záverečné skúšky a obhajoby záverečných prác tak vykonali dňa 6. júla 2021 traja študenti DPŠ so zameraním na výkon pedagogickej činnosti učiteľa technických predmetov s elektrotechnickým zameraním a so zameraním na výpočtovú techniku. Potešením tohto roku bolo, že záverečné práce boli z oblasti didaktiky, dejín pedagogiky a sociológie výchovy. Záverečné skúšky preverili spôsobilosti adeptov na učiteľské povolanie a ich vedomosti z troch oblastí pedagogickej činnosti - všeobecnej pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov.
    
    Slávnostného aktu ukončenia štúdia dňa 7. júla 2021 sa zúčastnili riaditeľ centra vzdelávania plk. Jozef Wesselényi, Ph.D., garantka štúdia doc. PhDr. Mária Petrufová, PhD. a PhDr. Mária Martinská, PhD. Riaditeľ centra vzdelávania odovzdal absolventom vysvedčenia o pedagogickej spôsobilosti a vo svojom príhovore vyzdvihol u absolventov DPŠ chuť celoživotne sa vzdelávať, dopĺňať si vedomosti a rozširovať svoje poznanie. Poprial im veľa zdravia a šťastia v ďalšom živote. Záverom poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na príprave študentov počas štúdia a na organizačnom zabezpečení DPŠ.
    
    Doc. PhDr. Mária Petrufová, PhD. zas svojím príhovorom odkázala na potrebu realizovať a nezabúdať na etický kódex učiteľa v ďalšej praxi, keďže: „poslaním učiteľa je chrániť najvyššie ľudské hodnoty, dôstojnosť človeka a slobodu na ceste za vzdelávaním v duchu demokratických princípov. Učiteľ má vytvárať v škole takú atmosféru, aby žiak, študent bol šťastný, spokojný a rád sa vzdelával. Škola je dielňou ľudskosti a úcty k životu. Zmyslom činnosti učiteľa je to, aby žiakovi a študentovi vytvoril podmienky na optimálny rozvoj celej jeho osobnosti.“
    
    Za celý kolektív centra vzdelávania a katedry spoločenských vied a jazykov želáme všetkým absolventom pevné zdravie, veľa úspechov a elánu do ďalšej práce. Sme radi, že AOS získala akreditáciu na organizovanie tejto formy štúdia aj na ďalšie štyri roky 2021-2024.
    
    Termín prihlášok je do 31.08.2021.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text: doc. PhDr. Mária Petrufová, PhD., Bibiana Pavellová, -sz-,
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Deň otvorených dverí 3.11.2021
 
Deň otvorených dverí 2021
 
 Pripravované akcie
 
    Obhajoba dizertačnej práce 30. 9. 2021
 
    Obhajoba dizertačnej práce 5. 10. 2021
 
 Konferencie
 
    13. - 15. 10. 2021
"KIT 2021"
 
    21. - 22. 10. 2021
Národná a medzi-
národná bezpečnosť
 
 Oznamy
 
    Verejný odpočet
za rok 2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo: Science & Military 1/2021
 
     Vyšlo nové číslo:
Vojenské reflexie 1/2021
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
 Vo fotogalérii
    Storočnica protilietadlovcov na Slovensku 13. 9. 2021
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 23. septembra 2021   (18280)