Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 17. 05. 2021        
 Hlavná stránka

17. vyšší veliteľsko-štábny kurz ukončený
 
    17. vyšší veliteľsko-štábny kurz v gescii Centra vzdelávania AOS bol realizovaný v termíne od 2. 1septembra do 11. decembra 2020. Kurz je súčasťou kariérneho vzdelávania dôstojníkov OS SR. 27 profesionálnych vojakov rezortu obrany úspešným absolvovaním kurzu získalo odborné predpoklady na získanie hodnosti podplukovník a plukovník.

    Modifikovaný program kurzu bol zameraný na problematiku národnej a medzinárodnej bezpečnosti, vojenského umenia, velenia a riadenia a spoločenskovednú oblasť. Výučbu zabezpečoval vedeckopedagogický zbor katedier AOS, príslušníci Generálneho štábu OS SR (vrátane jeho podriadených veliteľstiev a útvarov) a Ministerstva obrany SR, ktorí sa venovali špecifickým odborným témam vo svojej pôsobnosti s cieľom odovzdať aktuálne poznatky a skúsenosti budúcim vyšším funkcionárom rezortu obrany.

    Vzhľadom na celosvetovú epidemickú situáciu, ktorá ovplyvnila aj vojenské vzdelávanie na Slovensku, rektor AOS dňom 19. 10. 2020 prerušil prezenčnú formu vzdelávania a kurz ďalej pokračoval dištančne. V rámci prezenčnej formy vzdelávania účastníci 17. VVŠK absolvovali dvojtýždňový kurz zameraný na vojenský rozhodovací proces na taktickej úrovni velenia zakomponovaný do samostatného štábneho nácviku GERLACH, ako aj kurz Introduction to the Planning of Joint Operations (IPJO), ktoré boli realizované v anglickom jazyku.

    Obhajoby záverečných prác boli vykonané v dňoch 9. a 10. decembra 2020, za dodržania prísnych protiepidemických opatrení, dvomi komisiami zloženými z príslušníkov GŠ OS SR a AOS. Predsedami komisií boli plukovník Ing. Aurel Sabó, PhD. – prorektor pre vzdelávanie AOS a plukovník Ing. Jozef Wesselényi, Ph. D. – riaditeľ centra vzdelávania AOS. Členmi boli plukovník Ing. Pavol Tököly - náčelník Štábu pre podporu operácií, GŠ OS SR, plukovník Ing. Vladimír Zastko - náčelník odboru - hlavný inžinier LaPVO z veliteľstva VzS, podplukovník Ing. Milan Kovalčík, PhD. - veliteľ Jednotky mobilizačného doplňovania ZaVaMD, generálmajor v. v. Ing. Jindřich Joch z katedry logistického zabezpečenia AOS a hlavný lektor katedry vojenskej taktiky a operačného umenia AOS, podplukovník Ing. Vladimír Kožuškanič. Na záver oboch dní obhajob komisie konštatovali, že všetci účastníci kurzu úspešne obhájili svoje záverečné práce, pri zadávaní ktorých sa prihliadalo predovšetkým na využiteľnosť práce vo vojenskej praxi, čím zároveň splnili poslednú podmienku na úspešné absolvovanie kurzu.

    Na záver prvého a druhého dňa obhajob, predsedovia komisií v prítomnosti členov komisií, odovzdali absolventom kurzu osvedčenie o absolvovaní kurzu a odznak absolventa vyššieho veliteľsko-štábneho kurzu a zaželali čerstvým absolventom kurzu pevné zdravie a veľa síl do ďalšej práce v oblasti bezpečnosti a obrany Slovenskej republiky.
  
        
  
        
  
  
    text, foto: Ing. Peter Gerec, PhD.    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 21. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Konferencie
 
 19. 5. 2021
Nové trendy profesijnej prípravy a kariérny rozvoj profesionálnych vojakov
 
    21. - 22. 10. 2021
Národná a medzi-
národná bezpečnosť
 
 Oznamy
 
    Verejný odpočet
za rok 2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 17. mája 2021   (118199)