Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 19. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Krátkodobý odborný kurz
„Vyžadovanie delostreleckej palebnej podpory“
 
    V dňoch 3. – 6. marca 2020 sa na pôde Katedry vojenskej taktiky a operačného umenia AOS uskutočnil pilotný krátkodobý odborný kurz „Vyžadovanie delostreleckej palebnej podpory“. Cieľom kurzu bolo vysvetliť jeho účastníkom filozofiu vyžiadania okamžitej delostreleckej palebnej podpory, naučiť ich prakticky zvládnuť pojmy a postupy pri vytvorení požiadavky na delostreleckú palebnú podporu, jej navedenie na cieľ a následne jej vyhodnotenie, ako aj zvládnutie súvisiacich povelov a hlásení v súlade so štandardami NATO.

    Garantom kurzu bol doc. Ing. Jaroslav Varecha, PhD., vedúci Katedry operačného umenia a vojenskej taktiky AOS, lektormi vzdelávacej aktivity boli mjr. Ing. Miroslav Mušinka a mjr. Ing. Milan Turaj. Uvedený kurz bol organizovaný najmä pre príslušníkov mechanizovaných rôt a manévrových jednotiek, prieskumných jednotiek, ale aj pre ostatných profesionálnych vojakov z radov dôstojníkov, poddôstojníkov a mužstva.

    Doc. Ing. Jaroslav Varecha, PhD. pri otvorení kurzu zdôraznil potrebu vzdelávania príslušníkov manévrových a podporných jednotiek v oblasti používania pozemnej palebnej podpory. Podčiarkol fakt, že jednotky OS SR v súčasnosti nepôsobia v zahraničí iba v stabilizačných operáciách a pozorovateľských misiách, ale aj v mnohonárodných bojových skupinách. V tejto súvislosti poukázal na operáciu „Predsunutá prítomnosť“, kde pod velením Kanady pôsobí v Lotyšsku 152 vojakov OS SR. Musia byť pripravení na vzájomnú spoluprácu na bojisku (aj pozemnú palebnú podporu). Preto cieľom kurzu, ako zdôraznil jej garant, je zvládnutie jej použitia podľa platných koaličných štandardov.

    Kurz bol rozdelený do troch blokov. Prvý blok viedol mjr. Mušinka a bol zameraný na to, aby účastníci kurzu pochopili súvislosti medzi vyžiadaním delostreleckej palebnej podpory a procesmi, ktoré sa dejú v delostreleckej jednotke pred samotným vedením paľby. Účastníkov oboznámil so spôsobom prípravy prvkov na streľbu a s podstatou toho, ako je možné, že delostrelci strieľajú takpovediac „za kopec, kde už nevidia“. Blok týchto prednášok mal frekventantov kurzu pripraviť na to, že nebudú od delostrelcov požadovať iba pozemnú palebnú podporu, ale že práve oni budú delostrelcom poskytovať údaje „kam strieľať“, čiže údaje najmä o polohe, druhu, veľkosti a charaktere cieľa. Účastníci kurzu získali schopnosť identifikovať cieľ a určiť jeho polohu v pravouhlých súradniciach MGRS a polárnych súradniciach.

    V druhom bloku, ktorý viedol mjr. Turaj, bola preberaná problematika vyžadovania delostreleckej palebnej podpory. Frekventanti kurzu sa postupne oboznámili s procesom na vytvorenie troch po sebe nasledujúcich správ. Museli zvládnuť prijať a správne interpretovať správu od delostrelcov a následne v procese delostreleckej paľby vykonávať správne korekciu tak, aby bola čo najpresnejšia a najúčinnejšia. Tu bol najväčší dôraz položený na simulovanú komunikáciu v anglickom jazyku. Teóriu mali účastníci kurzu možnosť overiť si na online simulátore „Observed Fire Trainer“. „Spočiatku bol celý proces zdĺhavý a jazykovo náročný, ale nakoľko je formalizovaný, frekventanti si ho postupne čoraz lepšie osvojovali a zvládali“, uviedol lektor mjr. Turaj.

    V treťom bloku boli kurzisti preskúšaní prostredníctvom simulátora. Každý z účastníkov kurzu musel v anglickom jazyku presne vyhodnotiť polohu cieľa na bojisku, pripraviť tri správy pre delostrelectvo, počas paľby správne vykonať opravy tak, aby bol cieľ zasiahnutý. Po skončení delostreleckej paľby navyše musel vyhodnotiť účinky paľby v cieli. Záverečné hodnotenie lektorov bolo prísne, vychádzalo z 18 kritérií, uspeli v ňom však všetci preskúšaní.

    Lektori kurzu na záver odovzdali účastníkom osvedčenie o absolvovanom vzdelávaní a k tomu tiež množstvo študijných materiálov.
  
  
  
     mjr. Ing. Miroslav Mušinka    
Katedra vojenskej taktiky a operačného umenia AOS    
foto: mjr. Mušinka, mjr. Turaj    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 19. apríla 2021   (22824)