Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 19. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Bezpečnosť práce na elektrických zariadeniach a elektrických inštaláciách
(výchova a vzdelávanie elektrotechnikov)
 
    28. ročník odborného seminára „Bezpečnosť práce na elektrických zariadeniach a elektrických inštaláciách“ s podtitulom „Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov“ sa konal 27. februára 2020 v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši. Organizátori – Školiace pracovisko elektrotechnikov (ŠPE) Akadémie ozbrojených síl (AOS) gen. M. R. Štefánika, Slovenská elektrotechnická spoločnosť (SES) pobočka Liptovský Mikuláš a Odbor kontroly, dozorov a inšpekcií MO SR privítali na tomto podujatí 161 účastníkov, odborníkov z praxe, zamestnancov firiem, podnikov a zariadení z civilnej sféry, učiteľov elektrotechnických predmetov stredných a vysokých škôl, študentov AOS a Inštitútu A. Stodolu Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity, profesionálnych vojakov a zamestnancov rezortu obrany a 23 odborných pracovníkov z MV SR.

    Na odbornom seminári sa ďalej zúčastnilo 21 vystavovateľov – firiem, ktoré predstavili nové a inovované výrobky, komponenty elektrotechnického priemyslu pre potreby elektrotechnických inštalácií a elektrických zariadení, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou ochrany pred zásahom elektrickým prúdom a nežiadúcim prepätím. „Školiace pracovisko elektrotechnikov (ŠPE) je oprávnené vykonávať podľa zákona č. 124/2006 Z. z. výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu všeobecných a osobitných požiadaviek. Na uvedenú činnosť má ŠPE udelenú akreditáciu podľa Vyhlášky č. 356/2007 Z. z. z NIP SR“, dodal Ing. Rudolf Huna, odborný garant podujatia a svedúci ŠPE. Ďalší organizátor - SES, ktorá sa podieľa na organizovaní odborného seminára každoročne od jeho začiatku, si tohto roku pripomína 30. výročie (1990-2020) svojej existencie.

    Odborný seminár otvoril rektor AOS doc. Ing. Jozef Puttera, CSc., vyzdvihol aktuálnu potrebu odborného technického vzdelávania, ktorému je v súčasnosti potrebné venovať veľkú pozornosť hlavne pri výchove mladej generácie na stredných a vysokých školách. Účastníkov odborného seminára pozdravil aj primátor mesta Liptovský Mikuláš Ing. Ján Blcháč, PhD., ktorý ocenil dlhoročnú tradíciu tohto podujatia a jeho dôležitú tému, pretože dnes bez elektrických inštalácií a elektrických zariadení sa „nepohneme ani na krok.“

    Odborný seminár sa konal v dvoch prednáškových blokoch. V prvom bloku vystúpil s odbornými usmerneniami IP MO SR Ing. Peter Matej. Informácie o súčasnom stave legislatívy a STN z pohľadu revízií elektrického ručného náradia/elektrických spotrebičov v nadväznosti na smernice Európskej komisie z hľadiska ich používania podal v tomto bloku Ing. Rudolf Huna, ktorý aj účastníkov odborného seminára zoznámil s novým znením STN 33 2000-4-41: 2019 Elektrické inštalácie nízkeho napätia Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Ing. František Gilian ďalej vyvodil závery a opatrenia z revízií elektrických inštalácií zameraných na protipožiarne zábrany a opatrenia proti šíreniu požiarov a účinkom tepla.

    V druhom bloku vystúpil p. Marcel Čatloš (Hasma, s.r.o. Krompachy) s informáciami o nových STN pre elektrotechniku za roky 2018-2019, Ing. Leoš Koupý (ILLKO, s.r.o. Blansko – ČR) sa zameral na „Meracie prístroje pre revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia“, Ing. Michal Horňák (NIP Košice) priblížil súčasný stav legislatívy a jej perspektívy v tejto oblasti bezpečnosti práce a napokon Ing. Karel Janeček zo ŠPE prezentoval praktické poznatky z revízií elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text: -hg-    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 19. apríla 2021   (22739)