Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 17. 01. 2021        
 Hlavná stránka

    PF 2021
    PF 2021     PF 2021    PF 2021     PF 2021    PF 2021     PF 2021Bezpečnosť práce na elektrických zariadeniach a elektrických inštaláciách
(výchova a vzdelávanie elektrotechnikov)
 
    28. ročník odborného seminára „Bezpečnosť práce na elektrických zariadeniach a elektrických inštaláciách“ s podtitulom „Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov“ sa konal 27. februára 2020 v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši. Organizátori – Školiace pracovisko elektrotechnikov (ŠPE) Akadémie ozbrojených síl (AOS) gen. M. R. Štefánika, Slovenská elektrotechnická spoločnosť (SES) pobočka Liptovský Mikuláš a Odbor kontroly, dozorov a inšpekcií MO SR privítali na tomto podujatí 161 účastníkov, odborníkov z praxe, zamestnancov firiem, podnikov a zariadení z civilnej sféry, učiteľov elektrotechnických predmetov stredných a vysokých škôl, študentov AOS a Inštitútu A. Stodolu Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity, profesionálnych vojakov a zamestnancov rezortu obrany a 23 odborných pracovníkov z MV SR.

    Na odbornom seminári sa ďalej zúčastnilo 21 vystavovateľov – firiem, ktoré predstavili nové a inovované výrobky, komponenty elektrotechnického priemyslu pre potreby elektrotechnických inštalácií a elektrických zariadení, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou ochrany pred zásahom elektrickým prúdom a nežiadúcim prepätím. „Školiace pracovisko elektrotechnikov (ŠPE) je oprávnené vykonávať podľa zákona č. 124/2006 Z. z. výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu všeobecných a osobitných požiadaviek. Na uvedenú činnosť má ŠPE udelenú akreditáciu podľa Vyhlášky č. 356/2007 Z. z. z NIP SR“, dodal Ing. Rudolf Huna, odborný garant podujatia a svedúci ŠPE. Ďalší organizátor - SES, ktorá sa podieľa na organizovaní odborného seminára každoročne od jeho začiatku, si tohto roku pripomína 30. výročie (1990-2020) svojej existencie.

    Odborný seminár otvoril rektor AOS doc. Ing. Jozef Puttera, CSc., vyzdvihol aktuálnu potrebu odborného technického vzdelávania, ktorému je v súčasnosti potrebné venovať veľkú pozornosť hlavne pri výchove mladej generácie na stredných a vysokých školách. Účastníkov odborného seminára pozdravil aj primátor mesta Liptovský Mikuláš Ing. Ján Blcháč, PhD., ktorý ocenil dlhoročnú tradíciu tohto podujatia a jeho dôležitú tému, pretože dnes bez elektrických inštalácií a elektrických zariadení sa „nepohneme ani na krok.“

    Odborný seminár sa konal v dvoch prednáškových blokoch. V prvom bloku vystúpil s odbornými usmerneniami IP MO SR Ing. Peter Matej. Informácie o súčasnom stave legislatívy a STN z pohľadu revízií elektrického ručného náradia/elektrických spotrebičov v nadväznosti na smernice Európskej komisie z hľadiska ich používania podal v tomto bloku Ing. Rudolf Huna, ktorý aj účastníkov odborného seminára zoznámil s novým znením STN 33 2000-4-41: 2019 Elektrické inštalácie nízkeho napätia Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Ing. František Gilian ďalej vyvodil závery a opatrenia z revízií elektrických inštalácií zameraných na protipožiarne zábrany a opatrenia proti šíreniu požiarov a účinkom tepla.

    V druhom bloku vystúpil p. Marcel Čatloš (Hasma, s.r.o. Krompachy) s informáciami o nových STN pre elektrotechniku za roky 2018-2019, Ing. Leoš Koupý (ILLKO, s.r.o. Blansko – ČR) sa zameral na „Meracie prístroje pre revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia“, Ing. Michal Horňák (NIP Košice) priblížil súčasný stav legislatívy a jej perspektívy v tejto oblasti bezpečnosti práce a napokon Ing. Karel Janeček zo ŠPE prezentoval praktické poznatky z revízií elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text: -hg-    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 Virtuálny DOD
 
 Pripravované akcie
 
     Charitatívna zbierka
    2020
 - ZRUŠENÁ
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 17. januára 2021   (87009)