Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 24. 10. 2020        
 Hlavná stránka

Fuzzy množiny a aplikácie
 
    V dňoch 27. - 31. 1. 2020 sa v Liptovskom Jáne v hoteli Alexandra uskutočnila 15. medzinárodná konferencia o fuzzy množinách a aplikáciách - FSTA 2020. Hlavnými usporiadateľmi boli Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie Stavebnej fakulty STU Bratislava, Ústav výskumu a aplikácií fuzzy modelovania Univerzity v Ostrave a Katedra informatiky Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, v spolupráci s Európskou spoločnosťou pre fuzzy logiku a technológie (EUSFLAT). Konferencie sa zúčastnilo 96 účastníkov zo 14 krajín sveta (Belgicko, Cyprus, Česká republika, Holandsko, India, Južná Kórea, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Rusko, Slovenská republika, Španielsko, Turecko, Vietnam).

    Na otvorení konferencie sa zúčastnil rektor AOS doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. a prorektor pre vedu prof. Ing. Marcel Harakaľ, PhD. Rektor AOS vo svojom príhovore pozdravil a privítal všetkých účastníkov v regióne Liptov, poprial im úspešné rokovanie, množstvo podnetných a inšpirujúcich nápadov. V rámci otvorenia konferencie si účastníci minútou ticha uctili pamiatku prof. RNDr. Beloslava Riečana, DrSc. (10. 11. 1936 - 13. 8. 2019), iniciátora a zakladateľa tejto konferencie a v rokoch 1985 – 1989 člena Katedry matematiky VVTŠ v Liptovskom Mikuláši.

    „Je už takmer tridsať rokov od uskutočnenia prvej konferencie FSTA, ktorú v roku 1992 v areáli vtedajšej Vysokej vojenskej technickej školy v Liptovskom Mikuláši (predchodkyne AOS) usporiadala Katedra matematiky VVTŠ. Všetky ďalšie konferencie sa potom uskutočňovali v nádhernom prostredí Jánskej doliny“, uviedol doc. RNDr. Ferdinand Chovanec, CSc., učiteľ matematiky z AOS.

    Za tri desaťročia sa teória fuzzy množín stala súčasťou viacerých matematických disciplín, ako sú matematická logika a kvantové logiky, teória miery a integrálu, teória pravdepodobnosti, teória modelovania, teória informácií. Uplatnila sa pri analýze a štatistike dát, v zhlukovacej analýze, optimalizačných metódach, proste v oblastiach, kde je nutné uvažovať a pracovať s neurčitosťou. Aplikácie teórie fuzzy množín sú veľmi rozsiahle, využívajú sa v rozmanitých vedných a technických disciplínach, napríklad v medicíne, finančníctve, teórii riadenia, rozhodovacích procesoch, automobilovom priemysle, fotografickom a filmovom priemysle, pri rozpoznávaní obrazov.

    Na konferencii FSTA 2020 odznelo 5 plenárnych prednášok a v dvoch paralelných sekciách 57 vedeckých príspevkov. V poradí 16. konferencia FSTA sa uskutoční opäť v Liptovskom Jáne v roku 2022.
  
  
  text: Doc. RNDr. Ferdinand Chovanec, CSc.    
člen Programového výboru a člen Organizačného výboru konferencie FSTA 2020    
foto: F. Chovanec, M. Vrba    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     19. - 23. 10. 2020
   Blokový výcvik kadetov 2. ročníka
 
     3. 11. 2020 o 10:00
   Obhajoba dizertačnej práce
 
 Konferencie
 
    23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
     Nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Ponuka dočasnej prebytočnosti (bufet)
 
    Nové číslo vedeckého recenzov. časopisu Science & Military 1/2020
 
     Nové číslo:
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 24. októbra 2020   (116722)