Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 25. 09. 2020        
 Hlavná stránka

22 úspešných absolventov vyššieho veliteľsko-štábneho kurzu
 
    16. vyšší veliteľsko-štábny kurz v gescii Centra vzdelávania Akadémie ozbrojených síl (AOS) bol realizovaný v termíne od 11. marca - 21. júna 2019. Kurz je súčasťou kariérneho vzdelávania dôstojníkov OS SR, ktoré je koncipované ako nepretržitá a systematická príprava počas celej doby trvania výkonu služby. 22 profesionálnych vojakov rezortu obrany úspešným absolvovaním kurzu splnilo odborné predpoklady na získanie hodnosti podplukovník a plukovník.

    Modifikovaný program kurzu bol zameraný na problematiku národnej a medzinárodnej bezpečnosti, vojenského umenia, velenia a riadenia a spoločenskovednú oblasť. Výučbu zabezpečoval vedeckopedagogický zbor katedier AOS, príslušníci Generálneho štábu OS SR (vrátane jeho podriadených veliteľstiev a útvarov) a Ministerstva obrany SR, ktorí sa venovali špecifickým odborným témam vo svojej pôsobnosti, s cieľom odovzdať budúcim vyšším funkcionárom rezortu obrany aktuálne poznatky a skúsenosti. V kurze, okrem domácich lektorov, prednášali pedagógovia z Univerzity obrany v Brne (ČR) ako aj príslušníci NATO Command and Control Centre of Excellence z Utrechtu (Holandsko). Účastníci kurzu absolvovali študijné cesty do 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline, zmiešaného krídla na Sliači a do brigády velenia riadenia a prieskumu vo Zvolene. V závere kurzu absolvovali dvojtýždňové vojenské cvičenie „Gerlach“ a skrátený kurz Introduction to the Planning of Joint Operations (IPJO).

    O priebeh kurzu sa aktívne zaujímal aj náčelník generálneho štábu OS SR generál Ing. Daniel Zmeko, ktorý dňa 30. 4. 2019 osobne vykonal prednášku pre účastníkov kurzu spojenú s predstavením jeho vízie o ďalšom smerovaní OS SR.

    Obhajoby záverečných prác boli vykonané v dňoch 19. a 20. júna 2019 pred komisiou, ktorú viedol náčelník Štábu pre podporu operácií GŠ OS SR, plukovník Ing. Ferdinand Muríň, PhD. Členmi komisie boli náčelník Odboru plánovania použitia a rozvoja vzdušných síl OS SR, plukovník Ing. Peter Baliak, vedúci oddelenia vojenskostrategických studií Univerzity obrany v Brne, Ing. Ján Spišák, Ph.D., náčelník Oddelenia národných kurzov Centra vzdelávania AOS, podplukovník Ing. Milan Švrlo a hlavný lektor Katedry vojenskej taktiky a operačného umenia AOS, podplukovník Ing. Vladimír Kožuškanič. Komisia na záver druhého dňa obhajob konštatovala, že všetci účastníci kurzu úspešne obhájili svoje záverečné práce, pri zadávaní ktorých sa prihliadalo predovšetkým na ich využiteľnosť vo vojenskej praxi.

    Dňa 21. júna 2019 boli absolventom 16. VVŠK slávnostne odovzdané osvedčenia o absolvovaní kurzu. Osvedčenia im odovzdal rektor Akadémie ozbrojených síl doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. Zároveň ocenil pochvalným listom mjr. Ing. Dušana Košúta a mjr. Ing. Petra Fedorša za najlepšie záverečné práce s prínosom pre Ozbrojené sily Slovenskej republiky.
  
  
  
Dalšie foto -ds-:
        Obhajoby záverečnýc prác
        Slávnostné ukončenie 16. VVŠK
  text, foto: mjr. Ing. Peter Gerec, PhD.    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     23. - 24. 9. 2020
   Výcvikový deň kadetov 2. ročníka
 
     28. - 30. 9. 2020
   Výcvikový deň kadetov 4. ročníka
 
     7. 10. 2020
   Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Ponuka dočasnej prebytočnosti (bufet)
 
    Nové číslo vedeckého recenzov. časopisu Science & Military 1/2020
 
     Nové číslo:
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 25. septembra 2020   (6400)