Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 22. 02. 2020        
 Hlavná stránka

Bezpečnosť práce na elektrických zariadeniach a elektrických inštaláciách
 
    Školiace pracovisko elektrotechnikov v Akadémii ozbrojených síl organizovalo už 27. ročník odborného seminára s názvom „Bezpečnosť práce na elektrických zariadeniach a elektrických inštaláciách“ s podtitulom Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, a to 28. februára 2019.

    Seminár sa konal tradične v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši, tohoročná účasť odborníkov - elektrotechnikov z rezortu obrany, z rezortu vnútra, z civilného sektora a mládeže presiahla číslo 170. Seminára sa zúčastnili študenti zo Strednej odbornej školy elektrotechnickej Liptovský Hrádok, Odbornej polytechnickej školy Dolný Kubín-Kňažia, Strednej odbornej školy technickej – Prešov, Inštitútu Aurela Stodolu z Liptovského Mikuláša a kadeti z Akadémie ozbrojených síl (AOS). Účasť študentov na podujatí ocenil i rektor AOS doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. v otváracom prejave. Okrem iného uviedol, že seminár má jednu z najdlhších tradícií. Predseda pobočky Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti (SES) prof. Ing. Dušan Repčík, CSc. potvrdil, že seminár sa v takejto spolupráci AOS a SES organizuje od roku 1992 a dodal, že poznatky z predmetnej oblasti treba neustále inovovať a rozvíjať. Podujatia, ktoré sa konalo v dvoch prednáškových a prezentačných blokoch, sa zúčastnili aj Ing. Michal Horňák, inšpektor NIP Košice a prezident SEZ-KES z Bratislavy Ing. Vladimír Vránsky.

    Tohoročný prvý blok začal netradične – ukážkami poskytovania prvej pomoci pri zásahu elektrickým prúdom. Ukážky na figurínach predviedli a na otázky účastníkov seminára odpovedali Mgr. Jaroslava Hrabovská a Rastislava Debnárová (ÚHL Ružomberok). Odborníčky potvrdili, že rýchly a odborný zásah pri úraze elektrickým prúdom môže do príchodu zdravotníkov zachrániť ľudský život. V ďalších vystúpeniach odzneli témy zamerané na „Výchovu a vzdelávanie elektrotechnikov v OS SR“ (predniesol Ing. Peter Matej z OdKDI MO SR), „Nové STN pre elektrotechniku“ (doc. Ing. Ivan Bojna, PhD.) a "STN 33 2000-4-41 2018/ang. Elektrické inštalácie nízkeho napätia", "Zaistenie bezpečnosti ochrán pred zásahom elektrickým prúdom" (Ing. Ján Meravý).

    Na seminári vystúpili ďalej odborníci z AOS, a to Ing. Karel Janeček s problematikou „Legislatíva v elektrotechnike“, Ing. Mikuláš Šostronek, PhD. s problematikou „Vplyv elektromagnetického vyžarovania mobilných technológií na ľudský organizmus“, kde konštatoval, že technológia nemá záporný vplyv na bežných užívateľov. Ing. Rudolf Huna a kpt. Ing. Patrik Macalák priblížili účastníkom seminára novú technickú normu „STN 33 2000-6: 2018 Elektrické inštalácie nízkeho napätia, časť Revízia“. V druhom bloku pokračovali aj Ing. Jiří Kroupa na tému „Manažment riadenia rizika pri ochrane objektu pred účinkami blesku“, Ing. Leoš Koupý v téme „Nové poznatky z revízie elektrických zariadení a inštalácií“ a Ing. Zdeňek Suchomel s problematikou „Inštalácia oblúkovej ochrany AFDD“ (prevencia proti požiarom). Tradične sa paralelne so seminárom konala výstava obchodnej a výrobnej činnosti 20 firiem z oblasti elektrotechnických zariadení, inštalácií a meracej prístrojovej techniky.

    O opodstatnení konania seminára svedčí nielen počet jeho účastníkov, ktorí tu každoročne získajú inovované informácie z legislatívy, elektrotechnickej praxe, ale aj počet firiem a renomovaných odborníkov, ktorí si počas jeho priebehu vymieňajú skúsenosti a poznatky z odbornej elektrotechnickej problematiky zameranej na bezpečnosť a ochranu zdravia.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     22. 2. 2020
    BÁL AOS   
 
 
     24. 2. 2020
   Slávnostné otvorenie
DKAVŠ 22
 
     25. 2. 2020
   Deň otvorených dverí
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 22. februára 2020   (70013)