Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 19. 04. 2018        
 Hlavná stránka


Bezpečnosť práce na elektrických inštaláciách a elektrických zariadeniach
(Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov)
 
    Odborný seminár „Bezpečnosť práce na elektrických inštaláciách a elektrických zariadeniach (Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov)“ vstúpil 22. februára 2018 už do svojho 26. ročníka. K jeho tradičným organizátorom patrili Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (Školiace pracovisko elektrotechnikov CV), Slovenská elektrotechnická spoločnosť (SES), pobočka Liptovský Mikuláš a Odbor kontroly a dozorov a inšpekcií MO SR. Seminár sa tradične teší veľkému záujmu elektrotechnikov, elektrotechnických firiem zo SR a ČR, a tiež vystavovateľov z tejto oblasti. Zúčastnilo sa ho približne 130 účastníkov, v počte boli aj študenti AOS, študijného programu Elektronické systémy a študenti Inštitútu A. Stodolu ŽU v Liptovskom Mikuláši. Práve účasť technicky zameranej mladej generácie ocenil rektor AOS doc. Ing. Jozef Puttera, CSc., ktorý podujatie otvoril.

    Odborný seminár pod titulom „Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov“ sa konal v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši a pozostával z dvoch prednáškových blokov. V prvom bloku priblížil Ing. Peter Matej – OdKDI MO SR výchovu a vzdelávanie elektrotechnikov v OS SR, zaoberal sa požiadavkami na elektrotechnické vzdelanie, tvorbou metodiky a učebných pomôcok. Ing. Karel Janeček – ŠPE CV AOS sa v ďalšom vystúpení orientoval na aktuálnu legislatívu v elektrotechnike a do špecializovanej oblasti v tomto smere načrel aj Ing. František Gilián – Fire Electric Institute, s.r.o., ktorý sa zaoberal vplyvom teploty na kvalitu izolácie z hľadiska normálnej prevádzky a z hľadiska skratu v elektrických inštaláciách nn a doc. Ing. Ľubomír Andráš, PhD., doc. Ing. Ľuboš Antoška, PhD. problematikou merania malých a veľkých odporov z hľadiska potreby merania pri revíziách.

    V druhom bloku prednášok sa novými STN pre elektrotechniku zaoberal Marcel Čatloš – Hasma, s.r.o. Hlbšie do praxe načreli vystúpenia Ing. Jána Meravého – súdneho znalca z odboru elektrotechnika v prednáške pod názvom: “Praktické poznatky z revízií na elektrických zariadeniach a inštaláciách“, Ing. Rudolfa Hunu, kpt. Ing. Patrika Macaláka - ŠPE CV AOS pod názvom: “Revízie elektrických zariadení/zdravotníckej techniky“, Ing. Adolfa Hubáleka – OEZ s.r.o. Letohrad pod názvom: “Selektivita istenia a jej overenie pomocou programu SICHR“ a prednáška Ing. Leoša Koupého – ILLKO, s.r.o. pod názvom: „Ochrana elektrických zariadení/spotrebičov pred ich poškodením pri vykonávaní revízií“. Cieľom seminára bolo zamerať pozornosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nielen zamestnancov, ale aj zamestnávateľov, poukázať na potrebu vzdelávania pracovníkov, ktorí obsluhujú pracovné elektrotechnické zariadenia v súlade s elektrotechnickou legislatívou a technickými predpismi.

    Seminára sa zúčastnil aj Ing. Ján Bonko, zástupca primátora mesta Liptovský Mikuláš, ktorý spolu s rektorom AOS, Ing. Emilom Vidom zástupcom SES pobočka Liptovský Mikuláš a Ing. Rudolfom Hunom – vedúcim ŠPE, odovzdali ďakovné listy Dušanovi Guráňovi a Ing. Ladislavovi Zahradníkovi (obaja AOS) za dlhoročnú pomoc pri organizovaní seminára a firme ELKO EP Slovakia, s.r.o. Nitra za dlhoročnú podporu pri zabezpečovaní odborných seminárov.
  
  
        
  
        Ďalšie fotografie (-ds-)   text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    V Simulačnom centre:
   -  17. 4. - 20. 4. 2018
   Strelecký trenažér:
- 21. mpr Trebišov
 
 Konferencie
 
    16. - 17. 5. 2018
"AKTUÁLNE OTÁZKY REGRUTÁCIE A STABILIZÁCIE PERSONÁLU..."
 
    24. 5. 2018
ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
 
 Oznamy
 
    Verejný odpočet
za rok 2017
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    14. - 18. 5. 2018
 
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Vo FOTOGALÉRII
Blokový výcvik kadetov AOS vo VVP Kamenici nad Cirochou
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Zasadanie Vojenskej rady NGŠ OS SR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 19. apríla 2018   (41366)