Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Streda 08. 07. 2020        
 Hlavná stránka

Bezpečnosť práce na elektrických inštaláciách a elektrických zariadeniach
(Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov)
 
    Odborný seminár „Bezpečnosť práce na elektrických inštaláciách a elektrických zariadeniach (Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov)“ vstúpil 22. februára 2018 už do svojho 26. ročníka. K jeho tradičným organizátorom patrili Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (Školiace pracovisko elektrotechnikov CV), Slovenská elektrotechnická spoločnosť (SES), pobočka Liptovský Mikuláš a Odbor kontroly a dozorov a inšpekcií MO SR. Seminár sa tradične teší veľkému záujmu elektrotechnikov, elektrotechnických firiem zo SR a ČR, a tiež vystavovateľov z tejto oblasti. Zúčastnilo sa ho približne 130 účastníkov, v počte boli aj študenti AOS, študijného programu Elektronické systémy a študenti Inštitútu A. Stodolu ŽU v Liptovskom Mikuláši. Práve účasť technicky zameranej mladej generácie ocenil rektor AOS doc. Ing. Jozef Puttera, CSc., ktorý podujatie otvoril.

    Odborný seminár pod titulom „Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov“ sa konal v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši a pozostával z dvoch prednáškových blokov. V prvom bloku priblížil Ing. Peter Matej – OdKDI MO SR výchovu a vzdelávanie elektrotechnikov v OS SR, zaoberal sa požiadavkami na elektrotechnické vzdelanie, tvorbou metodiky a učebných pomôcok. Ing. Karel Janeček – ŠPE CV AOS sa v ďalšom vystúpení orientoval na aktuálnu legislatívu v elektrotechnike a do špecializovanej oblasti v tomto smere načrel aj Ing. František Gilián – Fire Electric Institute, s.r.o., ktorý sa zaoberal vplyvom teploty na kvalitu izolácie z hľadiska normálnej prevádzky a z hľadiska skratu v elektrických inštaláciách nn a doc. Ing. Ľubomír Andráš, PhD., doc. Ing. Ľuboš Antoška, PhD. problematikou merania malých a veľkých odporov z hľadiska potreby merania pri revíziách.

    V druhom bloku prednášok sa novými STN pre elektrotechniku zaoberal Marcel Čatloš – Hasma, s.r.o. Hlbšie do praxe načreli vystúpenia Ing. Jána Meravého – súdneho znalca z odboru elektrotechnika v prednáške pod názvom: “Praktické poznatky z revízií na elektrických zariadeniach a inštaláciách“, Ing. Rudolfa Hunu, kpt. Ing. Patrika Macaláka - ŠPE CV AOS pod názvom: “Revízie elektrických zariadení/zdravotníckej techniky“, Ing. Adolfa Hubáleka – OEZ s.r.o. Letohrad pod názvom: “Selektivita istenia a jej overenie pomocou programu SICHR“ a prednáška Ing. Leoša Koupého – ILLKO, s.r.o. pod názvom: „Ochrana elektrických zariadení/spotrebičov pred ich poškodením pri vykonávaní revízií“. Cieľom seminára bolo zamerať pozornosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nielen zamestnancov, ale aj zamestnávateľov, poukázať na potrebu vzdelávania pracovníkov, ktorí obsluhujú pracovné elektrotechnické zariadenia v súlade s elektrotechnickou legislatívou a technickými predpismi.

    Seminára sa zúčastnil aj Ing. Ján Bonko, zástupca primátora mesta Liptovský Mikuláš, ktorý spolu s rektorom AOS, Ing. Emilom Vidom zástupcom SES pobočka Liptovský Mikuláš a Ing. Rudolfom Hunom – vedúcim ŠPE, odovzdali ďakovné listy Dušanovi Guráňovi a Ing. Ladislavovi Zahradníkovi (obaja AOS) za dlhoročnú pomoc pri organizovaní seminára a firme ELKO EP Slovakia, s.r.o. Nitra za dlhoročnú podporu pri zabezpečovaní odborných seminárov.
  
  
        
  
        Ďalšie fotografie (-ds-)   text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     8. 7. 2020
   Habilitačná prednáška
Ing. V. Andrassyho, PhD.
Ing. S. Moronga, PhD.
 
     14. 7. 2020
   Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Verejný odpočet
za rok 2019
 
    Vyšlo nové číslo časopisu
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2020   (2849)