Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 29. 02. 2020        
 Hlavná stránka

Vyradenie a promócie absolventov AOS
 
    V areáli Akadémie ozbrojených síl sa 4. júla 2018 uskutočnilo slávnostné vyradenie jej absolventov do hodnosti poručík a ich promócie pri ukončení 1. stupňa vysokoškolského vzdelávania. V tento deň areál školy, ktorá už 45 rokov plní svoje poslanie v oblasti prípravy dôstojníkov pre OS SR, netradične ožil preletom stíhačiek MIG 29, hudbou, kvetmi, slávnostnými uniformami, množstvom hostí.

    Po úspešnom ukončení denného 3 ročného štúdia a splnení podmienok vojenského programu bolo do hodnosti poručík pasovaných 69 absolventov, pasovanie mečom uskutočnil prorektor pre vojenské veci AOS plk. Ing. Ľubomír Matta. Nových poručíkov pozdravil generálny tajomník služobného úradu MO SR Ján Hoľko, ktorý zdôraznil, že v súvislosti s dlhodobým plánom výstavby OS SR sa poručíci dostávajú k novým výzvam, novej technike, čo si vyžaduje nový výcvik, ďalšie vzdelávanie a značné úsilie pri napĺňaní služby v ozbrojených silách. Prvýkrát sa vyradenia zúčastnili aj absolventi Leteckej fakulty TU Košice, ktorí sa pripravujú na výkon funkcií vo Vzdušných silách OS SR.

    Novovymenovaní poručíci si následne v aule školy prevzali diplomy o absolvovaní jedného zo 4 akreditovaných študijných programov bakalárskeho štúdia: Elektronické systémy, Manažment vojenskej organizácie, Vojenské spojovacie a informačné systémy a Zbraňové systémy, zbrane a ich časti. Rektor AOS doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. absolventom povedal, že ukončenie 1. stupňa vysokoškolského štúdia predstavuje len základný pilier ich ďalšieho odborného rozvoja a uvítal, že všetci noví bakalári chcú pokračovať vo svojom vzdelávaní v 2. stupni vysokoškolského štúdia externe. Boli poslednými, ktorí boli vyradení v tomto systéme štúdia. „Akadémiu ozbrojených síl čakajú náročné úlohy v oblasti zmeny v organizácii štúdia a prechod na 5 ročné denné štúdium“, uviedol rektor. Preto najbližšie vyradenie absolventov AOS bude vykonané až za 3 roky. Rektor dodal, že ambíciou AOS je naďalej napĺňať a optimalizovať rozsah, kvalitu vzdelávania a výcviku, garantovať jej rozvoj.

    Ocenenie pre najlepšieho absolventa akademického roka 2017/2018 - „Meč akadémie“ získala voj. 1. st. Bc. Katarína Gombíková (absolventka študijného programu Elektronické systémy).

    Rektor v súlade so štipendijným poriadkom AOS ďalej udelil mimoriadne štipendium za dosiahnutie vynikajúcich výsledkov v oblasti štúdia v jednotlivých študijných programoch: por. Bc. Bronislave Marcinovej (študijný program Zbraňové systémy, zbrane a ich časti), voj. 1. st. Bc. Kataríne Gombíkovej (študijný program Elektronické systémy), por. Bc. Tomášovi Tóthovi (študijný program manažment vojenskej organizácie) a por. Bc. Matúšovi Miženkovi (študijný program Vojenské spojovacie a informačné systémy).

    Vyradenia a promócií sa zúčastnil aj náčelník GŠ OS SR genpor. Ing. Daniel Zmeko, ktorý za príkladné plnenie úloh vojenského programu udelil por. Bc. Marekovi Kopiarovi odznak náčelníka GŠ OS SR III. triedy – bronzový. Vecným darom ministra obrany SR za úspešné výsledky vo vojenskom programe bol ďalej odmenený por. Bc. Július Bakala.

    Vyradeným a promovaným absolventom v akademickom roku 2017/2018 „symbolicky“ - účasťou a potleskom blahoželali ďalší zúčastnení hostia - štátny tajomník MV SR Rudolf Urbanovič, rektor Univerzity obrany Brno (ČR) brig. gen. Bohuslav Přikryl, dekan Leteckej fakulty TU Košice Dr.h.c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., predstavitelia vojenského diplomatického zboru akreditovaní v SR zo SRN, Francúzska, Číny, USA, Ruskej federácie, ďalej biskup – ordinár OS a OZ SR Mons. František Rábek, ktorý sa novým poručíkom prihovoril v súvislosti s príchodom slovanských vierozvestcov na naše územie a spojil svoj príhovor s posolstvom viery a vzdelania. Na slávnostnom vyradení a promóciách boli aj ďalší, nemenovaní hostia z MO SR, OS SR, pedagógovia, velitelia absolventov, ich rodičia a príbuzní.
  
  
  
  
Ďalšie fotografie:
        Slávnostné vyradenie nových poručíkov
        Slávnostné promócie bakalárov AOS
        Ďakovná sv. omša
  text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     9. - 13. 3. 2020
   V simulačnom centre - CAX "MNMPBAT 2020"
 
     19. 3. 2020
   Majstrovstvá AOS v stolnom tenise
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
 20. - 21. 5. 2020
Nové trendy profesijnej prípravy a kariérny rozvoj profesionálnych vojakov
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 28. februára 2020   (89964)