Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Streda 08. 07. 2020        
 Hlavná stránka

Nový profesor v odbore Vojenské spojovacie a informačné systémy
 
    Akadémia ozbrojených síl má po 15 rokoch opäť nového profesora v odbore 8.4.6. Vojenské spojovacie a informačné systémy. Stal sa ním doc. Ing. Marcel Harakaľ, PhD. Za profesora ho vymenoval prezident SR 22. mája 2018.

    Inauguračná prednáška doc. Harakaľa sa uskutočnila 29. marca 2018 na tému „Kybernetická bezpečnosť vo vzťahu k NNEC“ na zasadnutí Vedeckej rady AOS. Schválením návrhu na vymenovanie doc. Harakaľa za profesora, inauguračná komisia konštatovala, že zvolená téma prednášky je vysoko aktuálna nielen z pohľadu študijného odboru Vojenské spojovacie a informačné systémy, ale aj v širokom kontexte s modernizáciou ozbrojených síl z pohľadu systémov velenia a riadenia.

    Oponentská komisia v zložení prof. Ing. Dušan Levický, CSc. (TU Košice), prof. Ing. Vladimír Wieser, PhD. (Žilinská univerzita), prof. Ing. Ján Kollár, CSc. (TU Košice) zhodnotila výsledky systematickej a tvorivej činnosti doc. Harakaľa a potvrdila, že vo vede menovaný uplatnil široký rozhľad v novej škole návrhu a vývoja špecializovaných vysokovýkonných paralelných architektúr a kybernetickej bezpečnosti. Tým výrazne prispel nielen k vedeckému poznaniu v medzinárodnom kontexte, ale aj k novej kvalite výučby v oblasti Vojenských spojovacích a informačných systémov na AOS v Liptovskom Mikuláši.

    Prof. Ing. Marcel Harakaľ, PhD. (1958) je absolventom SVTŠ Bratislava, Elektrotechnickej fakulty, odboru Mikroelektronika – elektronické a mikroelektronické prvky. Po ukončení štúdia pracoval v rokoch 1983 - 1988 vo Vojenskom technickom ústave ako výskumný pracovník. Do vysokého vojenského školstva vstúpil roku 1989 a odvtedy takmer 30 rokov tu pôsobí v pedagogických, vedeckých a akademických funkciách. V roku 1997 absolvoval doktorandské štúdium (vtedajšia VA) v odbore Umelá inteligencia, docentom sa stal v r. 2002 v odbore Elektronika a telekomunikačná technika. Absolvoval viacero odborných kurzov v Holandsku, ČR a SR. Bohatá publikačná činnosť profesora Harakaľa zahŕňa 121 publikácií, pozostávajúcich z vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc, skrípt, publikoval aj pôvodné vedecké a odborné práce v domácich a zahraničných časopisoch, zborníkoch registrovaných v medzinárodných databázach. Bol zodpovedným riešiteľom 3 projektov v rezorte obrany, pracoval na 11 výskumných projektoch (z toho 2 medzinárodných – NATO RTO/STO), podal 3 zlepšovacie návrhy a má priznané prvenstvo patentu (Tesserelová aritmetická jednotka). Docent Harakaľ má rozsiahle skúsenosti s vedením záverečných prác, viedol 37 diplomových prác a 4 bakalárske práce. Bol školiteľom 2 úspešne ukončených doktorandov. Profesor Harakaľ bol členom viacerých vedeckých a redakčných rád, výborov medzinárodných konferencií a tiež komisií pre štátne skúšky, dizertačné práce a menovanie docentov.

    Svojou pedagogickou činnosťou preukázal schopnosť garantovať kvalitu a rozvoj študijného programu 1. stupňa vysokoškolského štúdia Počítačové systémy siete a služby (2010-2017). V súčasnosti vyučuje: informatiku, počítačovú grafiku a spracovanie obrazu, počítačové systémy, teoretické princípy architektúr vojenských počítačových systémov. Od roku 2012 zastáva funkciu prorektora pre vedu v Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika.
  
  
  
    text: -hg-    
foto: -mo sr-     
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     8. 7. 2020
   Habilitačná prednáška
Ing. V. Andrassyho, PhD.
Ing. S. Moronga, PhD.
 
     14. 7. 2020
   Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Verejný odpočet
za rok 2019
 
    Vyšlo nové číslo časopisu
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2020   (2596)