Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 28. 02. 2020        
 Hlavná stránka

Priebežné oponentské konanie a rokovanie so zástupcami MO SR
 
    V Akadémii ozbrojených síl (AOS) sa 16. 10. 2018 konal kontrolný deň zameraný na priebežné plnenie úloh projektov vedy a výskumu a štúdií realizovateľnosti, ktoré boli AOS zadané kontraktom MO SR r. 2018.

    Kontrolný deň predstavoval oponentské konanie, ktoré realizovala 5 členná oponentská rada, zložená so zástupcov MO SR a AOS. Jej predsedom bol Ing. Ján Rebljan (MO SR). AOS na konaní zastupoval prorektor pre vedu prof. Ing. Marcel Harakaľ, PhD. V oponentskom konaní bolo prerokovaných 6 projektov riešiteľov prof. Ing. Petra Droppu, PhD., doc. Ing. Jána Ochodnického, PhD., pplk. Ing. Aurela Sabó, PhD., doc. RNDr. Františka Nebusa, PhD., doc. Ing. Jaroslava Varechu, PhD. a doc. Ing. Ľubomíra Dederu, PhD. Oponentská rada sa pozitívne vyjadrila k priebežnému plneniu úloh projektov vedy a výskumu a potvrdila ich riešiteľské pokračovanie v roku 2019.

    „Na tomto oponentskom konaní sme prerokovali aj návrh nového kontraktu projektov a štúdií realizovateľnosti na rok 2019, zosúladili sme požiadavky MO SR, GŠ OS SR na riešenie úloh vedy a výskumu na rok 2019 na AOS, so zreteľom na prioritu ale aj kapacitné možnosti školy. Na záver sme prerokovali prípravu zasadania STO NATO AVT (Applied Vehicle Technology) panelu, ktorý sa uskutoční v Akadémii ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši v máji 2019 za účasti cca 300 odborníkov z danej oblasti“, dodal prorektor pre vedu AOS.
  
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     19. 3. 2020
   Majstrovstvá AOS v stolnom tenise
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
 20. - 21. 5. 2020
Nové trendy profesijnej prípravy a kariérny rozvoj profesionálnych vojakov
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 27. februára 2020   (87516)