Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 13. 07. 2020        
 Hlavná stránka

Slávnostný akt podpisu riadiacej dokumentácie
medzinárodného kurzu plánovacieho procesu na operačnej úrovni
 
    V rámci programu konferencie 2018 Combined Training sa v dňoch 8. a 9. mája 2018 v NATO School Oberamergau (SRN) konal workshop disciplíny globálneho programovania Pozemné operácie NATO (NATO LandOps). Cieľom tohto workshopu bolo vykonať analýzu výcvikových potrieb (Training Needs Analysis, TNA), ktorá by napomohla rozvoju nových vzdelávacích príležitostí reagujúcich na nedostatky identifikované v predchádzajúcej analýze výcvikových požiadaviek (Training Requirements Analysis, TRA).

    Centrum vzdelávania Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (CV AOS) s predstihom vypracovalo iniciatívny dokument s názvom LandOps TNA Food for Thought, ktorého cieľom bolo (primárne) napomôcť spusteniu procesu analýzy výcvikových potrieb (TNA) disciplíny NATO LandOps, a (sekundárne) ponúknuť vlastné riešenia - vzdelávacie aktivity realizované na CV AOS.

    Už v roku 2004 priznala Severoatlantická rada (NAC) Akadémii ozbrojených síl status Partnerského výcvikového a vzdelávacieho centra (PTEC) a oblasťou, na ktorú sa AOS ako PTEC špecializuje (a v ktorej ponúka medzinárodné kurzy pre dôstojníkov z členských a partnerských krajín NATO), je plánovací a rozhodovací proces v rámci operácií na taktickom a operačnom stupni velenia.

    V období od roku 2008 do 2018 zorganizovala AOS 22 Medzinárodných kurzov pre štábnych dôstojníkov (International Staff Officers’ Course, ISOC) v trvaní 9 až 11 týždňov (väčšinou dvakrát ročne) a osem skrátených verzií ISOC (jedno až trojtýždňových kurzov) s názvom „Decision Making Process at the Tactical Level“ (MDMP), ktoré celkom absolvovalo 450 študentov z 24 členských a partnerských krajín NATO. Hlavným predmetom vyučovaným v kurzoch ISOC bolo práve plánovanie operácií a rozhodovací proces na taktickom stupni velenia. Okrem toho, v rokoch 2015 až 2017 vykonali príslušníci CV AOS na Národnej akadémii pozemných síl vo Ľvove na Ukrajine tri „mobilné“ krátkodobé kurzy MDMP v rámci Aliančného programu skvalitňovania obranného vzdelávania (NATO Defence Education Enhancement Programme, DEEP). Tieto „mobilné“ kurzy, ktorých sa celkom zúčastnilo 79 ukrajinských dôstojníkov, slúžili ako príprava na každoročné medzinárodné cvičenie Rapid Trident.

    Koncom roka 2017 začalo CV AOS, s podporou Veliteľsko-štábnej akadémie Bundeswehru, pracovať na príprave svojho prvého medzinárodného kurzu plánovania na operačnej úrovni s názvom Introduction to the Planning of Joint Operations. Predmetom tohto kurzu bol plánovací proces na operačnej úrovni (Operations Level Planning Proces, OLPP) tak ako je rozpracovaný v štvrtej kapitole Smernice spojeneckého veliteľstva pre operácie (ACO) komplexného plánovania operácií (Comprehensive Operations Planning Directive, COPD).

    Pilotný kurz OLPP zorganizovala AOS koncom januára 2018 výlučne pre 24 dôstojníkov z krajín Vyšehradskej štvorky (Česká republika - 5, Maďarsko - 5, Poľsko - 4, Slovensko - 10). Na základe skúseností z realizácie tohto pilotného kurzu bola vytvorená riadiaca dokumentácia kurzu (Course Control Documents, CCDs), ktorá bola zaslaná vedúcim predstaviteľom disciplíny NATO LandOps so žiadosťou o začatie procesu certifikácie kurzu podľa štandardov NATO.

    Predmetný certifikačný proces sa úspešne začal dňa 9. mája 2018 na už zmienenom workshope disciplíny NATO LandOps slávnostným aktom podpisu riadiacej dokumentácie kurzu, ktorého sa zúčastnili: vedúci disciplíny (Department Head) Mr. Mathew Fitch z Veliteľstva pozemných síl USA v Európe (USAREUR), žiadajúca autorita disciplíny (Requirement Authority) Commander Piotr Paluch z Veliteľstva pozemných síl NATO (LANDCOM) a Starší národný predstaviteľ Slovenskej republiky pri NATO School Oberamergau (NSO) štábny nadrotmajster Miroslav Dulaj v zastúpení rektora AOS doc. Ing. Jozefa Putteru, PhD. a riaditeľa Centra vzdelávania AOS plk. Ing. Tomáša Novotného, PhD.
  
        
  
    text, photo: kpt. Ing. Jaroslav Kompan    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     14. 7. 2020
   Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Verejný odpočet
za rok 2019
 
    Vyšlo nové číslo časopisu
Vojenské reflexie
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 12. júla 2020   (23841)