Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 29. 02. 2020        
 Hlavná stránka

Týždeň vedy a techniky v AOS
 
    Súbor odborných, vedeckých a prezentačných podujatí pripravili katedry a Akademická knižnica Akadémie ozbrojených síl v „Týždni vedy a techniky“ v termíne od 5. do 8. 11. 2018. Sloganom tohto ročníka bolo „15 rokov stretnutí s vedou! Objavuj ju s nami“.

    Organizátori podujatí Týždňa vedy a techniky vytvorili platformu pre diskusie, prednášky, besedy a prezentácie projektov, ukážky techniky, laboratórií a odborných učební, výstavu kníh a techniky. Podujatia Týždňa vedy a techniky boli určené najmä pre študentov, ale zúčastnili sa ich aj záujemcovia o informácie z oblasti riešenia úloh vedy a techniky, vedeckých projektov.

    Katedra informatiky predstavila novinky z oblasti informačných technológií a počítačových sietí. Okrem iného prezentovala techniku zameranú na videokonferencie, ktorá umožňuje organizovať komunikáciu medzi viacerými stranami pri riešení rôznych otázok alebo za účelom výučby, ak sú protistrany umiestnené v rôznych lokalitách. Katedra pripravila tiež ukážku priestorov, v ktorých sa nachádzajú servery, zameranú na virtualizáciu výpočtových prostriedkov a riešenie rôznych výpočtových úloh. Ing. Miroslav Ďulík, ml.: „Katedra študentom demonštrovala, že nasadenie a prevádzka moderných serverov už nie je náročná ako v minulosti, ale naopak – príprava zaberie len niekoľko minút a užívateľ má k dispozícii moderné a výkonné riešenie“.

    Na katedre elektroniky prezentoval Ing. Mikuláš Šostronek, PhD. ukážku inerciálnej meracej jednotky, kde si prítomní študenti ozrejmili navigáciu bez satelitných systémov len s použitím uvedenej navigačnej jednotky. Záujmu študentov sa tešila aj ukážka malého softvérového radaru, ktorú predviedol mjr. Ing. Jozef Perďoch, učiteľ katedry.

    Študenti zaplnili učebňu č. 207 katedry bezpečnosti a obrany, ktorá predstavila svoje projekty výskumu a vývoja a diskutovala o možnostiach a podiele študentov na ich riešení.
  
  
    Na katedre manažmentu rezonovali otázky „Potenciálu a limitov logistickej podpory v národnom krízovom manažmente“. Ing. Stanislav Morong, PhD. sa pri tejto téme zameral na logistickú podporu nevojenských operácií na vlastnom území, identifikáciu najvýznamnejších rizík podpory operácií nevojenského charakteru a perspektívne oblasti a opatrenia smerujúce k zmene logistickej podpory národného krízového manažmentu.

    Katedra spoločenských vied a jazykov sa v tomto týždni orientovala na jazykovú prípravu študentov, ktorá je nevyhnutnou súčasťou odbornej výbavy vojaka, a to v prednáške Mgr. Lenky Nagyovej pod názvom „Inovatívne internetové aplikácie v jazykovej príprave“, ktorej súčasťou boli praktické ukážky aplikácie. Študentom priblížila podporné nástroje pri príprave na skúšky normy STANAG. Prednáška bola vedená v anglickom jazyku.

    Katedra telesnej výchovy a športu zaradila do týždňa vedy prednášku „Tuky a ich vplyv na kondíciu a výkonnosť študentov AOS“, ktorú pripravil Mgr. Dušan Litva, PhD.

    Študijnú a tichú atmosféru akademickej knižnice rozvírilo viacero podujatí. Bola to výstava kníh k 100. výročiu vzniku Československa a v Týždni vedy a techniky beseda s autormi kníh z edície AOS v období 2017/2018. Mgr. Mária Mestická, vedúca knižnice, predstavila početnému publiku na podujatí podstatu edičnej činnosti, jej cieľ a orientovanie ako aj činnosť edičnej komisie, priblížila publikačnú činnosť ako formu prezentácie vedeckého výskumu učiteľov a tiež ako predpoklad pre zabezpečenie kvalitného štúdia. Nové knihy predstavili doc. PhDr. Mária Petrufová, PhD., doc. Ing. Ľubomír Belan, PhD., PhDr. Mária Martinská, PhD. Podujatia sa zúčastnil prorektor pre vedu prof. Ing. Marcel Harakaľ, PhD., ktorý ocenil publikačnú činnosť učiteľov školy. Uviedol: „Vysokoškolské skriptá a učebnice sú dôležité pre prípravu kadetov, ale majú aj význam pri vedecko-pedagogickom raste učiteľov, väčšinou obsahujú ich najnovšie poznatky a skúsenosti z vedecko-výskumnej činnosti a pedagogického procesu“.
  
  
    Katedra strojárstva organizovala v Týždni vedy a techniky 24. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Výzbroj a technika pozemných síl 2018“, ktorej sa zúčastnilo cez 53 odborníkov z Nemecka, Srbska, Česka a Slovenska. Konferencia sa konala v 3 sekciách zameraných na mobilnú techniku, materiály a technológie aj zbrane a muníciu. Zameraná bola na nové trendy a výmenu poznatkov i skúseností v uvedených oblastiach. Z nových technológií zaujali pokrokové a nové technológie výroby ozubených kolies 3D tlačou a tiež predikcia spotreby paliva vzhľadom na charakter jazdy metódou umelej inteligencie (neurónové siete). Súčasťou konferencie bola prezentácia firiem VER-Mi Prešov (odevy vojaka), ZVS Holding Dubnica n Váhom (zbrane a munícia), Hutchinson (nové trendy balistickej ochrany), ktorú zastupoval pán Michael Klein – General Manager, President z Mannheimu.
  
  
     Ďalšie fotografie:
        "Týždeň vedy v AOS"
        "Výzbroj a technika pozemných síl 2018" (-ds-)
  text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     9. - 13. 3. 2020
   V simulačnom centre - CAX "MNMPBAT 2020"
 
     19. 3. 2020
   Majstrovstvá AOS v stolnom tenise
 
 Konferencie
 
 27. 2. 2020
XXVIII. Odborný seminár
Bezpečnosť práce na el. inštaláciách a el. zariadeniach
 
 20. - 21. 5. 2020
Nové trendy profesijnej prípravy a kariérny rozvoj profesionálnych vojakov
 
     28. 5. 2020
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2020
 
    22. - 23. 10. 2020
"Národná a medzi-
národná bezpečnosť"
 
 Oznamy
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2020
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Vo FOTOGALÉRII
Výstup na Chatu M. R. Štefánika
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 28. februára 2020   (89922)