Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 20. 08. 2018        
 Hlavná stránka


Náš generál...
 
    12. máj 2018 bol pre kadetov 1. ročníka Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika výnimočný. Trochu historický, pietny a aj vlastenecký. Tak ako každý rok, aj teraz pripravili dekan EPS AOS a velenie školských jednotiek v spolupráci s evanjelickou farárkou v Košariskách celodenný program pre kadetov s názvom „Po stopách nášho generála – Milana Rastislava Štefánika“.

    Kadeti vycestovali z Demänovej včas ráno do Košarísk. Tu ich v evanjelickom kostole oboznámila s históriou rodiny Štefánikovcov domáca pani farárka Mgr. Zuzana Durcová. Okrem iného spomenula, že v tomto kostole bol krstený generál Štefánik a jeho otec tu pôsobil ako prvý evanjelický farár. Kadeti následne navštívili miestny cintorín a zapálili sviece na hroboch generálovych rodičov a jeho troch súrodencov. Nasledovala prehliadka múzea, bývalej evanjelickej fary a presun do Brezovej pod Bradlom, kde kadetov čakalo múzeum Dušana Jurkoviča, architekta mohyly na Bradle. Odtiaľ sa vrátili do Košarísk a vydali sa 4,5 km historickou cestou pešo na Bradlo, ktorou pred 99 rokmi bola na lafetách diel prepravovaná rakva s pozostatkami generála Štefánika do hrobu na mohyle spolu s ďalšími tromi talianskymi vojakmi. Cesta ústila na majestátnom Bradle.

    Tu v tichu porozjímali a v pietnej spomienke sa zamerali na osobnosť, s ktorou je mohyla pevne spätá. Čítalo sa z Biblie, hymny lásky z 1. listu Korintským z 13. kapitoly. V modlitbe ďakovali za vodcov viery a národa. Po Áronovskom požehnaní duchovného EPS, nasadli do autobusu, ktorý čakal pod mohylou.

    Hoci už na kadetov doľahla únava, navštívili ešte jedno zaujímavé miesto. Bolo to miesto historických bojov hurbanovských dobrovoľníkov pri Brezovej pod Bradlom a ich víťazstva 22. septembra 1848. Tu viedli ťažký boj s dvomi švadrónami cisárskych kyrysníkov a dvomi stotinami (rotami) pešiakov, plniacich príkazy peštianskej vlády. Na pamiatku tohto víťazného dňa pripadá Deň Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

    Deň, plný historických zážitkov a informácií, ukončili kadeti návratom do AOS.
  
  
  
    text, foto: kpt. Mgr. Viktor SABO    
dekan EPS AOS generála M. R. Štefánika v L. Mikuláši    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    27. 8. - 31. 8. 2018
   V simulačnom centre:
   CAX "APZ" - cvičenie APZ Bratislava
 
    13. a 19. 9. 2018
Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    11. - 12. 10. 2018
"MANAŽMENT OBRAN-
NÝCH ZDROJOV 2018"
 
    25. - 26. 10. 2018
"NÁRODNÁ A MEDZI-
 NÁRODNÁ BEZPEČ-
 NOSŤ 2018"
 
 Oznamy
 
    Vo FOTOGALÉRII
Minister obrany SR na štátnych záverečných skúškach
 
    Science & Military
 
    Verejný odpočet
za rok 2017
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Zasadanie Vojenskej rady NGŠ OS SR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 20. augusta 2018   (16280)