Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

"Manažment – teória, výučba a prax 2012"
 
    Výmenu poznatkov, názorov a skúseností zo širokého spektra teórie a praxe manažmentu ľudských zdrojov, ekonomiky, logistiky a krízového manažmentu zahrnul v poradí 8. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie "Manažment - teória, výučba a prax 2012", ktorú organizovala Katedra manažmentu Akadémie ozbrojených síl (AOS) v Liptovskom Mikuláši.

    Konferencia sa uskutočnila v dňoch 26. - 28. 9. 2012 a zúčastnilo sa jej 80 odborníkov. Zastúpené boli vojenské a civilné vysoké školy nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky, Rumunska a Maďarska, prítomní boli aj odborníci z MO SR, Ozbrojených síl SR, tiež hostia zo štátnej správy a samosprávy regiónu Liptova.

    Konferenciu otvoril rektor AOS brig. gen. doc. Ing. Boris Ďurkech, CSc., ktorý ocenil fakt, že konferencia sa stala už tradičnou a vyzdvihol rastúci počet subjektov, ktoré sa do jej rokovaní zapájajú.

    Široké spektrum viac ako 30 vedeckých príspevkov viedlo k tomu, že rokovanie konferencie sa konalo v pléne a v troch sekciách. Prejednávaná aktuálna problematika ukázala na potrebu ďalšieho riešenia pri vzdelávaní odborníkov v tejto oblasti. Svedčili o tom aj nosné prednášky, bohatá diskusia a zložitosť výberu záverov z rokovaní jednotlivých sekcií.

    Kým prvé dve sekcie aplikovali závery najmä do vzdelávacieho procesu, tretia sekcia smerovala závery k verejnému záujmu, riadiacim subjektom v oblasti krízového riadenia.

    Sekcia "Manažment ľudských zdrojov" konštatovala, že bude potrebné zaoberať sa strategickým manažmentom v rozvoji ľudských zdrojov, zavádzať nové interaktívne vyučovacie metódy a techniky, ktoré budú využívať prípadové štúdie, projektové vyučovanie a výskum z konkrétnej manažérskej praxe.

    Sekcia "Ekonomika a logistika" definovala potrebu skvalitnenia prípravy odborníkov logistiky predovšetkým na AOS, a to zvýšenou spoluprácou a súčinnosťou s riadiacimi ekonomickými a logistickými orgánmi rezortu obrany, na druhej strane problémy v rezorte navrhuje riešiť v témach bakalárskych, diplomových a doktorandských prác, vo vede a výskume formou projektov na AOS.

    Sekcia "Krízový manažment" sa zaoberala otázkami tvorby a využívania terminologického aparátu v oblasti krízového riadenia, jeho významom pre tvorbu legislatívnych noriem a riešení úloh národného krízového manažmentu, kvitovala prínos teórie kvantifikujúcej intenzitu hrozby a zaoberala sa otázkami kreovania národného centra krízového riadenia.

    Súčasťou konferencie bola ukážka simulovaného cvičenia zameraného na riešenie krízových situácií, ktoré účastníkom prezentovalo Simulačné centrum AOS.

    Sponzormi podujatia boli firmy Lynx z Košíc a Gamo z Liptovského Mikuláša.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8249)