Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Začal v poradí 9. DKAVŠ
 
    Prorektor pre vzdelávanie Akadémie ozbrojených síl doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. otvoril 9. Dôstojnícky kurz pre absolventov civilných vysokých škôl (DKAVŠ), ktorý potrvá od 2. 10. - 14. 12. 2012.

    Pre kariéru profesionálneho vojaka v Ozbrojených silách SR sa rozhodlo 51 absolventov civilných vysokých škôl. Ozbrojené sily potrebujú pre plnenie svojich úloh aj absolventov vysokých škôl takých, ktorých si rezort obrany sám vysokoškolsky nevzdeláva. Preto do DKAVŠ nastúpili lekári, právnici, psychológovia, telocvikári, topografi, chemici, duchovní a ďalší vysokoškoláci, ktorí budú vykonávať odbornú službu vo vzdušných a pozemných silách, v logistike, a to v útvaroch a zariadeniach ozbrojených síl. Všetci absolventi VŠ, ktorí nastúpili do DKAVŠ absolvovali už 9 týždňový základný vojenský výcvik v Prápore výcviku v Martine.

    "Verím, že váš návrat do školských lavíc bude pre vás pozitívny, previaže civilné vzdelávanie s vojenským, vytvorí bázu pre vaše ďalšie pôsobenie v OS SR", uviedol doc. Puttera.

    Cieľom DKAVŠ je vo výcviku a pestrých formách vzdelávania pripraviť všestranne vzdelaných budúcich dôstojníkov, ktorí budú disponovať odbornými, technickými, taktickými a vodcovskými schopnosťami, zručnosťami, vedomosťami a dokážu pôsobiť v komplexnom, nevyspytateľnom a rýchle sa meniacom prostredí, ďalej budú schopní budovať efektívne tímy v procese nepretržitých organizačných a technologických zmien.

    Na príprave budúcich dôstojníkov sa budú aktívne podieľať Centrum vzdelávania AOS, učitelia katedier AOS, katedry Urgentnej zdravotnej starostlivosti Prešovskej univerzity, ale aj špecialisti z útvarov a zariadení OS SR.

    V priebehu kurzu jeho účastníci absolvujú praktické zamestnania z taktickej, metodickej, ženijnej prípravy, splnia vybrané cvičenia v streľbe z ručných zbraní. Dôraz v ich vzdelávaní bude položený na problematiku mediálnej komunikácie, spoločenského protokolu, vodcovstva, psychológie a práva. V rámci výchovy k tradíciám navštívia Múzeum SNP v Banskej Bystrici. Výcvik v kurze vyvrcholí dvojstranným skupinovým cvičením s podporou simulačných technológií (CAX) v Simulačnom centre AOS.

    Po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky a splnení všetkých podmienok v súlade s programom kurzu, budú jeho absolventi slávnostne pasovaní do 1. dôstojníckej hodnosti – poručík.
  
  
  
    text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8206)