Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Slávnostné zhromaždenie AOS ku Dňu učiteľov
 
    Pri príležitosti Dňa učiteľov a 420. výročia narodenia európskeho pedagóga a humanistu Jána Ámosa Komenského sa uskutočnilo slávnostné zhromaždenie učiteľov, študentov, profesionálnych vojakov a zamestnancov Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS).

    Poverený rektor AOS doc. Ing. Pavel Nečas, PhD. ocenil v tento deň prácu učiteľov, ktorí formujú študentov po odbornej i líderskej stránke za prácu, ktorou napĺňajú poslanie akadémie, vysokoškolskej vojenskej inštitúcie. Potvrdil, že práca učiteľa, pedagóga ale i veliteľa je náročná, že si vyžaduje kompetentnosť, vysokú kvalifikovanosť, odbornú dynamickosť. Vyzdvihol prácu učiteľov, pretože je plne previazaná s profesionálnym prístupom k plneniu úloh odbornej vojenskej prípravy študentov.

    Za dlhoročnú prácu pri budovaní a rozvoji vojenského vysokého školstva, za významný prínos v oblasti vzdelávania a vedy udelil poverený rektor pamätnú plaketu prof. Ing. Vojtechovi Jurčákovi, CSc. a doc. Ing. Petrovi Spilému. PhD., plaketu J. Á. Komenského 1. stupňa doc. Ing. Pavlovi Bučkovi, CSc., doc. RSDr. Ladislavovi Laščekovi, CSc., plaketu J. Á. Komenského 2. stupňa doc. Ing. Ľubomírovi Andrášovi, PhD. a doc. Ing. Zdeňkovi Matouškovi, PhD. ďalej udelil plaketu J. Á. Komenského 3. stupňa Ing. Júliusovi Baráthovi, PhD. a Mgr. Dušanovi Litvovi, PhD.

    Prorektor pre vzdelávanie AOS doc. Ing. Pavel Bučka, CSc. udelil ďakovný list pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom: za dlhoročnú úspešnú pedagogickú činnosť Ing. Viere Frianovej, Ing. Emilovi Hrivňákovi, PhD., Ing. Ondrejovi Kredatusovi, PhD., PhDr. Jaroslavovi Nekorancovi, PhD., za dlhoročnú podporu vysokoškolského vzdelávania Ing. Milanovi Majerkovi, Miroslavovi Michalovičovi, Ing. Petrovi Paulínymu a za dlhoročný prínos v oblasti ďalšieho vzdelávania Ing. Dušanovi Mesárošovi.

    V hlavnom prejave prorektor pre vzdelávanie vyzdvihol Deň učiteľov v spojitosti s odkazom Komenského. Uviedol, že s nastupujúcou érou globálnej ekonomiky musí napredovať aj globálne chápanie pedagogiky ako systému, že k dnešným hodnotám dynamiky a pokroku patria predovšetkým znalosti, vzdelanosť a schopnosti. Preto AOS pri formovaní mladých ľudí na kariéru profesionálneho vojaka, dôstojníka pripravuje nové študijné programy, aby vojaci boli dobre teoreticky fundovaní, vysoko kvalifikovaní a plne kompetentní pre službu v OS SR. Povedal, že výkon služby je v 21. storočí charakterizovaný spôsobilosťou účinne spolupracovať a efektívne využívať nadobudnuté vedomosti a vojensko-odborné spôsobilosti v mnohonárodných operáciách. "Dobrá príprava a kvalifikovanosť vždy bola a bude aj v ozbrojených silách základom úspechu. Kto chce byť úspešný, musí byť nielen odborne vzdelaný, ale taktiež dôsledný, pracovitý, cieľavedomý a byť schopný tímovej práce", dodal prorektor pre vzdelávanie doc. Bučka.

    V závere zhromaždenia vystúpila predsedníčka Akademického senátu AOS doc. PhDr. Mária Petrufová, PhD., ktorá začrela do odkazu Komenského, ako do „dielne ľudskosti“, poukázala na prácu pedagóga, ktorý „by mal robiť všetko v znamení dobrej žatvy“ a na zmysel času v hľadaní nových koncepcií práce, didaktických a výchovných postupov vo využívaní nových poznatkov 21. storočia.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8241)