Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Vedecká rada AOS udelila čestný doktorát
 
    Na základe rozhodnutia Vedeckej rady Akadémie ozbrojených síl, zákona o vysokých školách, bol dňa 15. mája 2012 udelený v aule akadémie titul doctor honoris causa plk. v. v prof. Ing. Miroslavovi Líškovi, CSc., riadnemu profesorovi Katedry informatiky AOS.

    Diplom a insígniu akadémie odovzdal prof. Líškovi rektor AOS brig. gen. doc. Ing. Boris Ďurkech, PhD., ktorý zároveň ocenil vklad profesora Líšku do rozvoja vojenského vysokého školstva, do jeho úrovne a kvality, do spolupráce s domácimi a zahraničnými vysokými školami.

    Svoj neúnavný a produktívny profesijný život zasvätil prof. Líška vojenskému školstvu, zaslúžil sa o jeho rast, a to najmä v oblastiach zavádzania informačných technológií, informačných systémov a ich aplikácií do praxe. Zároveň je garantom vedného odboru počítačové inžinierstvo. Charakterizuje ho tvorivá pedagogická a vedecká publikačná činnosť, práca so študentmi, doktorandmi, tvorba študijnej dokumentácie, učebníc, vedecká a laboratórna práca a expertná činnosť, publikačná a posudková činnosť. Za roky svojej profesionálnej kariéry pôsobil a pôsobí ako aktívny člen vo viacerých vedeckých radách, komisiách, kolégiách, konferenciách, konzultačných a poradných orgánoch. Je nositeľom vedomostí, životných skúseností, ktoré ho ako pedagóga, vedca, akademického hodnostára radia medzi významné osobnosti vedeckej a akademickej obce SR. Od r. 2004 je členom Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR.

    Slávnostného aktu udeľovania titulu „Dr.h.c.“ prof. Líškovi sa zúčastnili zástupcovia Akreditačnej komisie poradného orgánu vlády SR, rektori a prorektori verejných, štátnych a súkromných VŠ (Technickej univerzity Košice, Akadémie policajného zboru Bratislava, Trenčianskej univerzity A. Dubčeka, Katolíckej univerzity z Ružomberka, Akadémie umení Banská Bystrica, Ekonomickej univerzity Bratislava, Univerzity Konštantína Filozofa Nitra, Univerzity M. Bela Banská Bystrica, Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Vysokej školy bezpečnostného manažérstva Košice a Univerzity obrany Brno). Prof. Líškovi k udeleniu čestného doktorátu osobne blahoželali genpor. Ing. Jaroslav Vývlek, zástupca náčelníka GŠ OS SR, primátori miest Liptovský Mikuláš a Liptovský Hrádok, bývalí rektori akadémie, členovia VR AOS. Novému čestnému doktorovi vzdali potleskom hold aj študenti, učitelia a zamestnanci AOS, ktorí sa tohto slávnostného aktu zúčastnili.

    Udelením čestného doktorátu vyjadrila akadémia prof. Líškovi úctu a česť jeho dlhoročnej práci.
  
  
  
        Ďalšie fotografie
        Videozáznam
  text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8021)