Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 15. 04. 2021        
 Hlavná stránka

Akademický senát AOS hodnotil svoju činnosť v pléne
 
    V aule akadémie sa 12. apríla 2012 zhromaždila Akademická obec Akadémie ozbrojených síl (AOS), ktorá sa zoznámila so Správou o činnosti Akademického senátu AOS (AS AOS) za obdobie od apríla 2011. Správu predniesla predsedníčka AS AOS doc. PhDr. Mária Petrufová, PhD., ktorá analyzovala aktivity AS v riešení problémov a podnetov v organizačnej, študijnej, personálnej oblasti, akademickej samosprávy a tiež v oblasti tvorby interných normatívnych aktov a participácie AS na legislatívnom procese.

    Predsedníčka AS doc. Petrufová avizovala zmeny, ktoré AS v tomto roku čakajú, a to v súvislosti s uplynutím funkčnej doby jeho členov, v súvislosti so zmenou VŠ zákona. Preto ocenila ďakovným listom najaktívnejších členov akademickej obce, ktorí prispeli k úspešnému riešeniu úloh AS.

    Poverený rektor AOS doc. Ing. Pavel Nečas, PhD. vystúpil s výročnou správou o činnosti AOS za rok 2011, pričom sa zameral na proces vzdelávania, priority vedeckého výskumu, ďalej na zahraničné aktivity ale i na ľudské zdroje AOS a potrebu ich vývoja. Kvestor AOS Ing. Miloš Španko vo svojom vystúpení vypichol podstatné informácie z výročného hodnotenia hospodárenia AOS, kde uviedol, že finančné zdroje AOS boli v sledovanom roku plne vyčerpané.

    V diskusnej časti vystúpil študent Milan Halagačka s príspevkom zameraným na bolonský proces na vysokých školách, na európsky vysokoškolský priestor. Mgr. Katarína Stoláriková, predsedníčka Asociácie doktorandov Slovenska a doktorandka Katedry bezpečnosti a obrany AOS sa zaoberala "Súčasnými trendmi v zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania" pričom zdôraznila, že "študenti sú najcennejším zdrojom, ktorý Európa má pre svoju budúcnosť".

    Na tomto plenárnom rokovaní AS sa uskutočnili zároveň i voľby zástupcov AOS do Rady VŠ. Za delegátov do Rady VŠ boli zvolení študent senátor Martin Horňák a doktorandka Mgr. Katarína Stoláriková.
  
  
  
    text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
 Pripravované akcie
 
     27. 5. 2021 - online
   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA 2021
 
     9. 4. - 7. 5. 2021
     Charitatívna zbierka
 
 Oznamy
 
     Vyšlo nové číslo:
    AKADEMIK
 
    Vyšlo nové číslo Science & Military 2/2020
 
    ŠPE - termíny ško-
lení 2021
 
    Vo FOTOGALÉRII
100. výročie narodenia arm. gen. Martina Dzúra
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. apríla 2021   (8046)