Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Sobota 15. 12. 2018        
 Hlavná stránka


Národná a medzinárodná bezpečnosť
 
  8. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie zameraný na „Národnú a medzinárodnú bezpečnosť“ organizovala Katedra bezpečnosti a obrany Akadémie ozbrojených síl v dňoch 26.-27. októbra 2017 v Liptovskom Jáne. Konferencie sa zúčastnilo 71 odborníkov z ČR, Poľska a Maďarska. Zastúpené boli vysoké školy vojenské, policajné, civilné, bezpečnostný sektor, mimovládne organizácie, MO SR a GŠ OS SR.

Konferencia vytvára každoročne priestor pre otázky, zaoberajúce sa aktuálnymi zmenami a vývojom európskeho bezpečnostného prostredia, konfliktami, bezpečnostnými a hybridnými hrozbami, otázkami budovania ozbrojených síl a systému obrany. Tento ročník konferencie bol rozšírený i o oblasť krízového manažmentu. Organizátori zadelili podľa tematiky odborné príspevky účastníkov do viacerých tematických blokov. Boli to: Bezpečnostná teória a prax, Národná bezpečnosť,Aspekty rozvoja ozbrojených síl. V týchto blokoch odznelo spolu 26 odborných príspevkov renomovaných vedeckých pracovníkov, pedagógov ale aj študentov doktorandského štúdia.

Do prvého bloku prác - teoretickej a praktickej problematiky týkajúcej sa bezpečnosti, uviedli účastníkov konferencie úvodné referáty. V prvom sa prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc. z Vysokej školy finančnej a správnej z Prahy zaoberal otázkou koncipovania bezpečnostnej vedy ako vedeckého odboru, analyzoval teoretické východiská bezpečnostnej vedy a zaoberal sa transferom jej vedeckých poznatkov do praxe. Ďalšie vystúpenie prof. Ing. Ladislava Hoffreitera, CSc. zo ŽU Žilina načrelo do „Bezpečnostných výziev vo svete“, ktoré autor klasifikoval z viacerých hľadísk a nastolil otázku, či ohrozenia a hrozby sú výzvami. Vystúpenia druhého bloku sa zaoberali strategickou komunikáciou, utajovaním, prognózami, spoluprácou krajín V4, vojenskou stratégiou a ozbrojenými konfliktami, mierovými misiami OSN, výchovou a vzdelávaním v oblasti bezpečnosti. Tretí blok zahrnul práce z oblasti vojenskej logistiky.

Konferencia naplnila cieľ, ktorým bolo podnietiť odbornú diskusiu, priniesť nové poznatky a námety do oblasti vzdelávania, výskumu a vývoja“, konštatoval vedúci katedry bezpečnosti a obrany prof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc.

Účastníkov konferencie pozdravil rektor AOS doc. Ing. Jozef Puttera, CSc., zúčastnili sa jej hostia ako rektorka APZ prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., prof. Dr. Zoltan Krajnc, PhD. z Univerzity verejnej správy Budapešť, prof. Julius Piwowarski, rektor Akadémie verejnej a individuálnej bezpečnosti z Krakova, doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD. prorektor z Fakulty politických a medzinárodných vzťahov UMB Banská Bystrica a ďalší nemenovaní hostia z vysokých škôl zúčastnených krajín a rezortu obrany SR.

Z konferencie bude vydaný zborník prác na CD.

 

  
        Ďalšie fotografie   text: -hg-    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    V simulačnom centre:
   - 11. 10. - 14. 10. 2018
   CAX
- "GERLACH-KONVOJ"

Strelecký trenažér
- VS-STING

cvičia kadeti 3. roč. ŠJ
 
     23. 2. 2019
      
Bál AOS
 
 Oznamy
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Vo FOTOGALÉRII
Základný výcvik kadetov - Martin
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 15. decembra 2018   (14895)