Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Streda 19. 09. 2018        
 Hlavná stránka


O prístupoch k príprave vojenských elít
 
   Medzinárodnú vedeckú konferenciu „Možné prístupy k príprave vojenských elít“ organizovala v Závažnej Porube v dňoch 26.-27. októbra 2017 Katedra spoločenských vied a jazykov Akadémie ozbrojených síl. Konferencie sa zúčastnilo 31 odborníkov zo SR a Poľska, zastúpené boli vysoké školy vojenské a civilné, bezpečnostný sektor, MO SR.

Jej rokovanie nadviazalo na závery konferencie k elitám z roku 2015, kde sa účastníci z Poľska a Slovenska rozhodli riešiť túto problematiku hlbšie. Aj preto jej obsahové ciele boli náročné. Vychádzali z výmeny teoretických a empirických poznatkov a skúseností z oblasti prípravy elít v ozbrojených silách, bezpečnostných a záchranných zboroch v európskom bezpečnostnom priestore. Záštitu nad konferenciou prevzal plk. gšt. Ing. Radovan Ivančík, PhD., generálny riaditeľ Sekcie ľudských zdrojov MO SR.

Obsahové smerovanie konferencie predznačil hlavný referát doc. Dr. Jozefa Matisa, PhD. vedúceho Katedry spoločenských vied a jazykov AOS, ktorý v jej úvode vystúpil na tému „Príprava dôstojníkov OS SR na prevzatie pozície vojenskej elity“, kde definoval a klasifikoval elity podľa sfér, analyzoval bezpečnostné elity, ich formovanie, pričom sa zaoberal aj socioprofesijnou prípravou elít a ich integrovaným vzdelávaním a prípravou.

Odborné vystúpenia a prezentácie bolo možné zadeliť do dvoch skupín, a to: 1. práce zaoberajúce sa teóriou a metodológiou skúmania elít a 2. práce z oblasti praxe.

Kým v prvej skupine odborných prác sa zjednocovalo ponímanie elity v spoločnosti v širšom a užšom slova zmysle, vytyčoval sa pohľad na vojenskú elitu, na obsah utvárania vojenských elít (bezpečnostných, armádnych a profesijných), tak v druhej skupine prác (prax) sa viac hovorilo o zdrojoch elít, ich formovaní, kvantitatívnej stránke ich využitia (pozície) a kvalitatívnej stránke ich prípravy (cvičenia KM).

Konferenciu pozdravil rektor AOS doc. Ing. Jozef Puttera, CSc., jej účastníkmi boli dr. hab. Júliusz Piwowarský, rektor Vysokej školy verejnej a individuálnej bezpečnosti z Krakova, mim. prof. hab. Dr. Ján Maciejewski, zástupca Wroclawskej univerzity, prof. Dr. hab. Dariusz Kozerawski z AON Varšava.

Na rokovaní konferencie odznelo celkom 19 odborných vystúpení a priestor tu mali vytvorený na prezentovanie svojich prác aj študenti doktorandského štúdia, tieto práce súviseli so zabezpečením kvalitného výkonu profesionálnej služby príslušníkov bezpečnostného a krízového manažmentu“, povedal doc. Matis.

Účastníci konferencie sa zhodli na tom, že problematika vojenských elít je veľmi zložitá, je v permanentnej zmene, preto je potrebné ju v pravidelných intervaloch vedecky analyzovať. K tejto problematike sa budú ďalej stretávať.

Z konferencie bude vydaný zborník prác na CD nosiči.

 

 

  
      text: -hg-    
foto: -ds-    
 
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    V simulačnom centre:
   - 10. 9. - 21. 9. 2018
   Medzinárodný kurz BASIC ATC PROCEDURE COURSE
   - 17. 9. - 28. 9. 2018
   Veliteľsko - štábne cvičenie CAX "SLOVENSKÝ ŠTÍT 2018"
   - 20. 9. - 21. 9. 2018
   Strelecký trenažér SC:
21. mpr Trebišov
 
    19. 9. 2018
Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    11. - 12. 10. 2018
"MANAŽMENT OBRAN-
NÝCH ZDROJOV 2018"
 
    25. - 26. 10. 2018
"NÁRODNÁ A MEDZI-
 NÁRODNÁ BEZPEČ-
 NOSŤ 2018"
 
 Oznamy
 
    Ponuka dočasnej prebytočnosti (panelová plocha)
 
    Vo FOTOGALÉRII
Sústredený poľný výcvik kadetov na Lešti
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 19. septembra 2018   (47042)