Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 22. 04. 2019        
 Hlavná stránka

Odborný seminár centra vzdelávania
 
    Dňa 20. 4. 2015 sa v gescii Centra vzdelávania (CV) Akadémie ozbrojených síl (AOS) konal odborný seminár s názvom „Aktuálne problémy v zabezpečení odbornej prípravy dôstojníkov OS SR vo VODK“.

    Za účasti zástupcov Ministerstva obrany SR, Generálneho štábu OS SR, Personálneho úradu OS SR, Veliteľstva Pozemných síl OS SR, Veliteľstva Vzdušných síl OS SR a katedier akadémie účastníci seminára diskutovali o aktuálnych problémoch spojených so vzdelávaním a výcvikom v odborných kurzoch. Problematika ďalšieho vzdelávania a výcviku zregrutovaných absolventov civilných vysokých škôl rezonuje už niekoľko rokov. Ako pripomenul vo svojom vystúpení náčelník oddelenia odborných kurzov CV pplk. Švrlo, po zrušení centra výcviku a inštruktáže AOS nedisponuje dostatočným počtom vojenského personálu, ktorý by odborne viedol vstupné odborné dôstojnícke kurzy (VODK) pre jednotlivé špecializácie. V jednom z návrhov riešenia vzniknutých problémov upozornil na to, že pokiaľ má rezort záujem o kvalitne pripravených poručíkov, musí byť AOS posilnená vojenskými špecialistami, ktorí budú viesť vzdelávanie a výcvik konkrétnych vojenských odborností, resp. špecializácií.

    V rámci plodnej diskusie účastníci seminára podporili túto myšlienku a vytvorili tak základ systémového riešenia tohto problému. Riaditeľ personálneho úradu plk. Sálaši vyslovil presvedčenie, že je v záujme OS SR poskytnúť vojenský personál v prospech vytvorenia odborného vojenského celku v štruktúrach AOS. Tento vojenský prvok by bol obsadený špecialistami bežných špecializácií, ktorí by zabezpečovali lektorsky nielen VODK, ale aj iné formy odborného vzdelávania a mohli by participovať aj na pripravovanom vojenskom programe kadetov, čím by podstatnou mierou rozšírili spôsobilosti AOS pri odbornom vojenskom výcviku a posilnili vojenský charakter školy.

    Cieľom odborného seminára bolo okrem oboznámenia účastníkov s problémami najmä spustenie diskusie smerovanej k postupným riešeniam predstavených problémov v ďalšom (odbornom vojenskom) vzdelávaní v AOS. Doterajší systém (nesystém) rušenia vojenských miest vo vzdelávacích procesoch AOS viedol k zníženiu týchto spôsobilostí. Ako pripomenul riaditeľ CV plk. Novotný, počet regrutovaných absolventov civilných vysokých škôl sa zvýšil. Prechod AOS z 3-ročného bakalárskeho štúdia na 5-ročné ucelené vysokoškolské štúdium po komplexnej akreditácii akadémie bude mať za následok dvojročný „výpadok“ absolventov v hodnosti poručík. Je teda predpoklad, že sa vysoké počty regrutovaných dôstojníkov udržia ešte niekoľko rokov. Podľa plk. Novotného je skutočne potrebné hľadať systémové riešenie a nie riešenia ad hoc.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   mjr. Ing. Ján Hečlo    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     18. - 20. 4. 2019
   Liturgické slávenie Veľkej noci
 
     2. - 3. 5. 2019 
   Generál M. R. Štefánik
- 100. výročie úmrtia
 
     28. 5. 2019
   Študentská vedecká
konferencia 2019
 
 Konferencie
 
    15. - 16. 5. 2019
"Manažment ľudských zdrojov v ozbr. silách, bezpečnostných a záchranných zboroch"
 
 Oznamy
 
      Vo VIDEOGALÉRII:
 
    Vyšlo nové číslo
    AKADEMIKA
 
    Vo FOTOGALÉRII
Workshop PVO krajín V4
 
    Vyšlo nové číslo vedeckého časopisu
Science & Military
 
    Spoločné vyhlásenie
ČKR a SRK k 100. výr. založenia ČSR
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2019
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 22. apríla 2019   (7915)