Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Piatok 17. 08. 2018        
 Hlavná stránka


Študentská vedecká konferencia
 
    Za účasti učiteľov, študentov a príslušníkov akademickej obce sa 30. mája 2013 v Akadémii ozbrojených síl organizoval už 16. ročník študentskej vedeckej konferencie (ŠVK), ktorá vytvára platformu pre nové poznatky, vedeckú tvorivosť, výskumnú prácu študentov a podporuje ich vzdelávanie. 16. ročník podujatia svedčí o tom, že študentský vedecký výskum má v Akadémii ozbrojených síl svoju tradíciu.

    V tomto ročníku sa aktívne do súťaže o najlepšiu vedeckú študentskú prácu zapojilo 36 študentov s 34 súťažnými príspevkami. Súťažili v 4 odborných sekciách, a to: v sekcii strojárstva; spoločenských vied, národnej a medzinárodnej bezpečnosti; elektroniky a informatiky a manažmentu.

    ŠVK otvoril prorektor pre vedu AOS doc. Ing. Marcel Harakaľ, PhD., ktorý vyzdvihol riešiteľské kolektívy a odborné tímy učiteľov a študentov pri ich zapájaní sa do výskumu a realizácie tvorivých nápadov.

    Odborné komisie v jednotlivých sekciách konštatovali, že súťažné práce študentov boli na veľmi dobrej úrovni, potešila ich nielen kvantita, ale najmä kvalita prác. Tie predstavujú odborný potenciál, s ktorým sa dá pracovať aj v praxi. Potešiteľným faktom tejto 16. ŠVK bolo zapojenie sa študentov prvého ročníka do tejto súťaže.

    Výsledky:
 
  Sekcia strojárstvo, predseda komisie: doc. Ing. Peter Lisý, PhD. (6 súťažných prác)
    1. miesto: voj. Martin Hanulík s prácou Modelovanie odpruženia vozidla Škoda v programe LS – DYNA.
    Konzultant: Ing. Mário Štiavnický, PhD.
Na druhom mieste skončil voj. Martin Malcovský, tretie získal voj. Filip Franó
 
  Sekcia elektronika a informatika, predseda komisie: doc. Ing. Ľubomír Andráš, PhD. (12 súťažných prác)
    1. miesto obsadil voj. Miloš Ivaničko s prácou Overovanie možnosti bezdrôtových senzorových sietí ZigBee.
    Konzultant: mjr. Ing. Roman Berešík, PhD.
Na ďalších miestach skončili voj. Juraj Guzma a voj. Ondrej Šavolt.
 
  Sekcia spoločenské vedy, národná a medzinárodná bezpečnosť, predseda komisie: doc. Ing. Pavel Bučka, CSc. (11 súťažných prác)
    1. miesto: voj. Jakub Sasarák s prácou Metóda párového porovnania a možnosti jej využitia pri hodnotení bezpečnostného prostredia.
    Konzultant: Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav Žák, DrSc.
Druhé a tretie miesto obsadili voj. Ján Moravčík a voj. Róbert Patay.
 
  Sekcia manažment, predseda komisie: doc. RSDr. Ladislav Lašček, CSc., (5 súťažných prác)
    1. miesto: voj . Barbora Dikyová s prácou Tímová spolupráca v podmienkach AOS gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši.
    Konzultant: doc. PhDr. Mária Petrufová, PhD.
Ďalšie miesta obsadili voj. Bc. Nikoleta Tokárová a voj. Tatiana Falisová.

    K úspešnosti podujatia prispel aj dlhoročný sponzor Slovenská elektrotechnická spoločnosť, a. s., pobočka Liptovský Mikuláš.
  
  
  
  text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
    27. 8. - 31. 8. 2018
   V simulačnom centre:
   CAX "APZ" - cvičenie APZ Bratislava
 
    13. a 19. 9. 2018
Obhajoby dizertačných prác
 
 Konferencie
 
    11. - 12. 10. 2018
"MANAŽMENT OBRAN-
NÝCH ZDROJOV 2018"
 
    25. - 26. 10. 2018
"NÁRODNÁ A MEDZI-
 NÁRODNÁ BEZPEČ-
 NOSŤ 2018"
 
 Oznamy
 
    Vo FOTOGALÉRII
Minister obrany SR na štátnych záverečných skúškach
 
    Science & Military
 
    Verejný odpočet
za rok 2017
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Vo VIDEOGALÉRII
Zasadanie Vojenskej rady NGŠ OS SR
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 16. augusta 2018   (13453)