Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 18. 10. 2018        
 Hlavná stránka


Tímová práca
 
    Odborný kurz „Rozvoj osobnosti manažérov“ zameraný na tímovú prácu realizovala 15. - 17. apríla 2013 Katedra manažmentu Akadémie ozbrojených síl. Absolvovalo ho 14 príslušníkov rezortu obrany, prevažná časť boli profesionálni vojaci. „Obsah kurzu bol koncipovaný tak, že výrazne prepájal teóriu s praktickou činnosťou prostredníctvom tréningu manažérskych zručností zameraných na vznik a riadenie tímov“, uviedol garant kurzu Ing. Ľubomír Belan, PhD.

    Priebeh kurz bol zameraný na základné charakteristiky tímovej práce, proces vývoja tímu, na rozhodovanie a komunikáciu v tíme, motiváciu v tímovej práci, riešenie konfliktov, sebariadenie manažéra, emocionálnu inteligenciu a kreativitu. Účastníci mali možnosť získať svoju spôsobilosť v oblasti tímovej práce prostredníctvom veľkého množstva cvičení a manažérskych tréningov, ktoré využijú v rámci svojej profesionalizácie a osobného rozvoja.

    Lektormi kurzu boli prof. Ing. Pavel Nečas, PhD., Ing. Ľubomír Belan, PhD. a doc. PhDr. Mária Petrufová, PhD., ktorá v závere kurzu povedala: „Účastníci tejto aktivity si uvedomili, že ak má tímová práca fungovať, musia mať na zreteli spoluzodpovednosť, spoluprácu a spolurozhodovanie.“

    Na záver kurzu vyplnili účastníci dotazník, v ktorom ocenili získané poznatky o tímovej práci a ich aplikovateľnosť do výkonu svojich funkcií v OS SR. Kurz „Tímová práca“, bol v poradí už 3. modul kurzu: „Kľúčové kompetencie manažéra“. Ďalší kurz KKM sa uskutoční v období 14. - 16. 10. 2013, bude zameraný na problematiku „Manažmentu ľudských zdrojov“.
  
        
  
    text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     6. 11. 2018
   Obhajoby dizertačných prác
 
     23. 10. 2018
   Ružencová pobožnosť
 
     13. 11. 2018
   Deň otvorených dverí
 
    do 23. 11. 2018
    CHARITA 2018
 
 Konferencie
 
    25. - 26. 10. 2018
"NÁRODNÁ A MEDZI-
 NÁRODNÁ BEZPEČ-
 NOSŤ 2018"
 
 Oznamy
 
    Vo FOTOGALÉRII
Základný výcvik kadetov - Martin
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 17. októbra 2018   (81794)