Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 18. 10. 2018        
 Hlavná stránka


Česko-slovenská komisia pre vzdelávanie
 
    V Akadémii ozbrojených síl zasadla 17. septembra 2013 česko-slovenská komisia, ktorej predmetom rokovania bolo zhodnotenie záverov a definovanie úloh pokračujúcej spolupráce v oblasti vysokoškolského vojenského vzdelávania.

    Jej zasadnutia sa zúčastnili predstavitelia MO SR a MO ČR. Slovenskú stranu zastupovala generálna riaditeľka SEĽUZ JUDr. Eleonóra Kišová a českú stranu zástupca námestníčky MO ČR personálny riaditeľ Ing. Petr Vančura.

    Vysokoškolské vzdelávacie inštitúcie zastupovali rektori Univerzity obrany Brno - brig. gen. Bohuslav Přikryl a Akadémiu ozbrojených síl Liptovský Mikuláš - brig. gen. Boris Ďurkech.

    Komisia zasadá striedavo v Českej a Slovenskej republike a konkretizuje otázky spolupráce medzi slovenskou Akadémiou ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika a českou Univerzitou obrany v Brne. Spolupráca je podľa slov jej účastníkov nadštandardná a excelentná. Obidve strany majú ambíciu cez spoluprácu šetriť zdroje, využívať navzájom už existujúce kapacity a zefektívniť vzdelávací proces.

    V široko spektrálnej spolupráci medzi obidvomi školami sú zahrnuté oblasti odborného a vojenského vzdelávania, kariérneho vzdelávania, spolupráca v rámci CEFME, (Central European Forum on Military Education), programu Military Erasmus, vedeckej a publikačnej sféry, v kultúre a športe. Komisia vyhodnotila jednotlivé oblasti spolupráce od roku 2012 a konštatovala, že rozsah vzdelávacích a vedeckých aktivít v prospech zahraničného partnera sa odvíjal v rámci spoločných dohôd. Avšak tento rozsah je obmedzovaný rozdielnou legislatívou, finančnými prostriedkami a systémom vzdelávania.

    Pre ďalšie obdobie komisia navrhla v horizonte dvoch rokov rozpracovať spoluprácu v oblastiach, v ktorých sa zmení legislatíva, definovať požiadavky na študijné programy a riešiť otázky mobility študentov.

    Pre efektívne a „systémové riešenia“, odporučila zvolať ďalšie pracovné jednanie do dvoch mesiacov, ktoré by akceptovalo stratégiu škôl, ponuku študijných programov, vzdelávacie a školiace kapacity a riešilo by vzájomnú pomoc pri aktuálnom vzdelávaní odborností pre obidve strany.

    JUDr. Kišová na záver povedala: "Myslím, že rokovanie bolo racionálne, že ciele, ktoré sme si do budúcnosti postavili, sa nám spoločným úsilím podarí splniť".
  
  
  
    text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 

 
 Pripravované akcie
 
     6. 11. 2018
   Obhajoby dizertačných prác
 
     23. 10. 2018
   Ružencová pobožnosť
 
     13. 11. 2018
   Deň otvorených dverí
 
    do 23. 11. 2018
    CHARITA 2018
 
 Konferencie
 
    25. - 26. 10. 2018
"NÁRODNÁ A MEDZI-
 NÁRODNÁ BEZPEČ-
 NOSŤ 2018"
 
 Oznamy
 
    Vo FOTOGALÉRII
Základný výcvik kadetov - Martin
 
    Vo VIDEOGALÉRII
AOS - 2018
 
    Science & Military
 
    ŠPE - termíny ško-
lenia 2018
 
    Zborník
CSDP Olympiad 2016
 
    Centrálny register 
pohľadávok štátu
 
   DPŠ 
  
 
   UTV 
  
 
   DETSKÁ UNIVERZITA 
  
 
 
 
Facebook AOS e-mail AOS Stravovanie WEGA
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 17. októbra 2018   (81783)